Bostadsanpassning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka för att anpassa din hyrda eller ägda bostad efter dina behov. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget hem.

Hur ansöker du om bostadsanpassningsbidrag?
Bidrag för bostadsanpassning söker du hos Landskrona stad. Du fyller i en ansökan och skickar den tillsammans med ett intyg, från arbetsterapeut eller annan sakkunnig, till Enhet bostadsanpassning. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om bostadsanpassningsbidrag utifrån gällande lagstiftning, Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Därför ska du som bor i bostads- eller hyresrätt kontakta fastighetsägaren för att få medgivande till att anpassningar utförs.  

Vad kan du använda bidraget till?
Bidraget kan du använda för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på åtgärder:

  • utjämning av trösklar
  • montering av ramper
  • installation av spisvakt

Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till de behov som din funktionsnedsättning medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.

Om du får avslag på din ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag
Du äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv betalar för reparationer och underhåll. Undantag görs dock för utrustning av tekniskt slag och inredning, vilket innebär att du kan ansöka om bidrag för exempelvis reparation, besiktning och underhåll av trapphiss och dörrautomatik. Om du behöver reklamera något i din anpassning i bostaden vänder du dig till firman som utfört arbetet. 

När du byter bostad
Om du byter bostad är möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag begränsad. När du byter bostad bör du välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning och som inte kräver anpassning i någon större omfattning. Ta gärna kontakt med Enhet bostadsanpassning för att få veta mer om vad som gäller vid byte av bostad.

Hur ansöker du om återställningsbidrag
Ägare till bostadshus kan ansöka om återställningsbidrag för att ta bort åtgärder som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får själva bekosta demontering och återställning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta handläggare på enhet bostadsanpassning  
Kontakta handläggare på enhet bostadsanpassning

Telefonttid måndag-fredag kl. 10-12

Mari Doverhed
0418-47 08 21
mari.doverhed@landskrona.se

Andrea Fritsson
0418-47 08 21
andrea.fritsson@landskrona.se

Adress:  
Enhet bostadsanpassning
Teknik- och serviceavdelningen
Ekonomi- och administrationsavdelningen
261 80 Landskrona

Relaterad information  
Relaterad information