Information till kolonister i Kopparhögarna

I samband med ett rutinprov i februari 2018 upptäcktes arsenik i jorden på Kopparhögarnas koloniområde. Här hittar du som kolonist information om markföroreningarna och vad det innebär för dig.

UPPDATERING 23 OKTOBER 2020

Det överklagade beslutet från 5 december 2019 har vunnit laga kraft. Därmed går det inte längre att överklaga länsstyrelsens beslut. Den slutliga gränsen kan ni se enligt kartan nedan, 43 kolonier berörs. Stadsbyggnadsförvaltningen har lämnat in ett förslag på åtgärdsplan för området norr om Säbybäcken. Förslaget ska nu granskas av miljöförvaltningen.

Berörda kolonister har blivit informerade och inbjudna till ett informationsmöte som hölls 14 oktober 2020. En blankett med ersättningserbjudande har även skickats hem. För att ta del av ersättningen ska blanketten vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 1 december 2020.


Avgränsningen - slutgiltig 201023.jpg
Klicka på ritningen för att se förstoring. 

UPPDATERING 7 FEBRUARI 2020

Besked om slutgiltig gräns dröjer eftersom det beslut som miljönämnden tog den 5 december 2019 har överklagats.

När ett beslut överklagas skickas det vidare till Länsstyrelsen för att få en ny bedömning. Under tiden som ärendet handläggs hos Länsstyrelsen har det ännu inte vunnit laga kraft.

Ingen slutlig gräns kan därför godkännas innan beslutet har vunnit laga kraft.

UPPDATERING 20 JANUARI 2020

På grund av förseningar med provtagningen har vi tyvärr ingen slutlig gräns än. Du som kolonist är välkommen att höra av dig för att få besked om din kolonilott på telefon 0418 - 47 06 00.

UPPDATERING 17 DECEMBER 2019

Miljönämnden har den 5 december 2019 beslutat om ett riktvärde för vilken arsenikhalt som är acceptabel inom Kopparhögarnas koloniområde. Läs miljönämndens beslut här.

Just nu analyseras kompletterande prover och senast fredagen den 6 januari 2020 kommer definitivt besked om vilka lotter som berörs av föroreningarna.

Som sakägare i frågan har arrendatorer rätt att överklaga beslutet.

Stadsbyggnadsförvaltningen har blivit beviljade förlängning och har möjlighet att hyra ut berörda lotter i dess nuvarande skick fram till 31 december 2021 eftersom det finns odlingsrestriktioner på plats.

Nya rapporter:

Förslag till åtgärdsplan

Kompletterande miljöteknisk markundersökning

 


UPPDATERING 20 SEPTEMBER 2019

Stadsbyggnadsförvaltningen har ansökt om, och beviljats, ytterligare en månad för att redovisa sin åtgärdsplan för Kopparhögarnas koloniområde. Nytt datum är nu istället 31 oktober.

Skälet är att man inte har fått in de senaste resultaten från biotillgänglighetstesten av jord från Statens geotekniska institut än. Resultaten behövs för att ta fram ett platsspecifikt riktvärde som anger vilken halt som är acceptabel inom området.

När miljöförvaltningen har godkänt ett platsspecifikt riktvärde för området kommer stadsbyggnadsförvaltningen att låta göra ytterligare provtagning för att fastställa inom vilket område föroreningshalterna är acceptabla och inom vilket område halterna är för höga.


PUBLICERAT 12 APRIL 2019

När Sydvatten byggde en vattenanläggning på Kopparhögarnas koloniområde under februari 2018 togs rutinprover på jord som skulle skickas iväg för att användas på annat håll. Proverna visade förhöjda halter av arsenik. 

Eftersom det inte gick att utesluta att förhöjda halter även fanns på kolonilotterna intill startade staden då en utredning av situationen med hjälp av oberoende konsulter. Dessutom fick Arbets- och miljömedicin i Lund i uppdrag att göra en medicinsk bedömning av hälsoriskerna. Den sista rapporten levererades till miljöförvaltningen den 16 mars och den 28 mars tog miljönämnden belsut om framtida uthyrning av kolonimark. 

 

Miljönämndens beslut
Rekommendationer
Arsenik
Den bedömda hälsorisken
Så görs bedömningen

 


Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutade bland annat att förbjuda uthyrning av marken för koloniändamål i dess nuvarande skick efter 31 december 2020. Delar av området behöver saneras om samtliga kolonilotter ska fortsättas att hyras ut.

Läs hela beslutet här.

Beslutet är fattat i syfte att skydda människor från risker med arsenikexponering. Du som arrenderar en lott ska kunna vara trygg med att det inte innebär några risker med att vistas på området. 

Staden informerar om beslutet (en så kallad kungörelse) i tidningen Landskronaposten den 13 april 2019. Arrendatorer är sakägare i frågan och har rätt att överklaga beslutet.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Nedan hittar du samtliga rapporter som tagits fram:

Rekommendationer

För att du ska undvika hälsorisker under tiden som föroreningen avgränsas och åtgärdas har vi tagit fram följande rekommendationer:

  • Ha uppsikt så att barn inte stoppar jord i munnen.
  • Odling av rotfrukter och grönsaker bör ske i upphöjda bäddar som är avskilda från marken. Använd jord som säljs i trädgårdsbutiker. 
  • Avstå från grävarbeten som att till exempel anlägga nya rabatter. Då undviker du onödig direktkontakt med förorenad jord och att exponeras för föroreningar genom damning.

Arsenik 

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berggrunden och i jorden. Det kan ge allvarliga hälsoeffekter vid både kort- och långsiktig exponering. Vid långsiktig exponering kan arsenik leda till bland annat cancer. Det är stora skillnader på hur känslig man är men studier indikerar att barn är känsligare än vuxna. Människor exponeras oftast via dricksvatten och viss mat, till exempel ris. Arsenik som markförorening kan även medföra att barn får i sig stora mängder arsenik om de stoppar jord och damm i munnen.

Läs mer om arsenik på Karolinska institutet och Livsmedelsverkets hemsidor.

Hälsorisker på Kopparhögarna

De undersökningar som gjorts har inte kunnat utesluta att det finns långsiktiga hälsorisker för de som vistas på området. I det korta tidsperspektivet är den största risken att mindre barn får i sig jord med hög arsenikhalt. Detta kan ge övergående akuta symtom såsom illamående, diarré och kräkningar.

Så bedömer man hälsorisker med arsenik 

Naturvårdsverket har angett ett generellt riktvärde för arsenik i mark där folk bor, detta är 10 mg arsenik/kg jord. Ligger halterna under detta riktvärde medför de ingen ökad risk för människors hälsa. Av de analyserade jordproverna på Kopparhögarnas koloniområde låg cirka hälften av proverna över det generella riktvärdet.

Den högsta uppmätta arsenikhalten på Kopparhögarna var 157 mg/kg. På andra håll i området var halterna betydligt lägre. Provtagningarna tyder på att det finns högst halter av arsenik i den norra, centrala delen av området.

Har du frågor om marföroreningarna eller odlingsrekommendationerna är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen, 0418 - 47 06 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr