Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hur hälsa, sjuklighet och dödlighet ser ut i befolkningen och hur de fördelar sig i olika befolkningsgrupper.

Hälsa är en av de högst värderade aspekterna i livet. Omkring 90 procent av befolkningen i Sverige uppger att hälsa är mycket viktigt (SOM-undersökning 2016). Att vara frisk, fri från sjukdomar, hälsoproblem och lidande är centralt och viktigt för människor. Till detta kommer att en god hälsa också är en viktig förutsättning och resurs för att kunna göra det man vill i livet. Detta gäller inte minst möjligheten att utbilda sig, arbeta och försörja sig, liksom att delta i samhällslivet i övrigt.

En grundläggande utgångspunkt för folkhälsopolitiken i Sverige är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Så är inte fallet i verkligheten. För även om folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet har hälsoklyftorna ökat under de senaste decennierna. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har ett direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad (Prop. 2017/18:249).

Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från de flesta sektorer i samhället. I Landskrona stad arbetar vi för en god samverkan med många olika parter för att nå det nationella målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Senast uppdaterad av Jeanette Heilmann