Rapporter och statistik

Landskrona stad arbetar hårt med det förebyggande arbete med alkohol, narkotika, doping och tobak. Staden använder sig av olika metoder/variabler för att mäta hur mycket droger det finns i samhället.

Hör gärna av dig om du har några bra tips!

Droganalyser av avloppsvattnet 2014-2016
Landskrona stad har, som en av flera kommuner, använt sig av en analysmetod för att mäta hur mycket narkotika det finns i staden avloppsvattnet. Se rapport 

Folkhälsoenkät skolungdomar 2007-2014
Region Skånes och Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysningen har undersökt ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksanvändande en längre tid. I denna rapport går det att jämnföra Landskrona, Skåne och Sverige sifforna med varandra i en längre tidsperiod. Se rapport

Folkhälsoenkät vuxna
Region Skåne genomför återkommande tre stora undersökningar för att ta reda på hur skåningarna lever och mår. Undersökningarna resulterar i följande rapporter: Folkhälsorapport Barn och föräldrar, Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne samt Folkhälsorapport Skåne (18-80 år). Se rapport 

Drogutvecklingen i Sverige
Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysningen presenterar en översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Se rapport

Landskrona stads och Polisens överenskommelse om samverkan för ökad trygghet 2015/16
Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde Landskronas gemensamma åtgärdsplan för 2015/16. Några av de arbetsområde som ingår är insatser mot cannabis och rökning och drogfri träningskultur på gym och idrottsanläggningar. Se överenskommelse 

2015 årsrapport för ANDT-samordnaren
Alkohol-, narkotika-, doping- och tobakssamordnaren redovisar vad som har gjorts under år 2015. Hen arbetar deltid med dessa uppgifter. Se rapport

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02