Folkhälsoarbete

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Landskrona är det nationella folkhälsomålet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Utöver allt hälsofrämjande och förebyggande arbete som sker i det dagliga arbetet i kommunens verksamheter har vi aktuella prioriterade satsningar. Dessa satsningar syftar till att möta de folkhälsoutmaningar som finns i staden.

Aktuella satsningar

Seniorers hälsa

För tredje året i rad satsar vi på äldres hälsa genom de två separata seniorsatsningarna; vårt eget koncept Seniorträningen och Skåneidrottens koncept Senior Sport School.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Under 2019 påbörjas införandet av YAM, Youth Aware of Mental Health, på de fem högstadieskolorna i Landskrona. YAM är ett program med en hälsofrämjande och preventiv inriktning med syftet att förbättra den psykiska hälsan, motverka psykisk ohälsa och minska självmordshandlingar hos skolelever. Programmet främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Införandet stöds av PART, Preventivt arbete tillsammans, som är en samverkansform mellan Landskrona stad, Helsingborg stad och Region Skåne.

GoFaR - Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept för barn och unga i Landskrona

Under 2019 påbörjas projektet GoFaR - gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept för barn och unga i Landskrona. Syftet med GoFaR är att främja barn och ungas psykiska och fysiska hälsa och lärande genom ökad fysisk aktivitet. Målet är att minska ohälsosam stress, öka koncentrationsförmåga, öka skolprestation samt motverka övervikt genom att öka den fysiska aktiviteten. Införandet stöds av PART, Preventivt arbete tillsammans, som är en samverkansform mellan Landskrona stad, Helsingborg stad och Region Skåne.

För ökad hälsa och livskvalitet vid psykisk ohälsa

Med hjälp av idrotts- och kultur aktiviteter får personer med psykisk ohälsa ett stöd för ökat välbefinnande genom de grupper som ordnas av två vuxenpsykiatriska enheter i samarbete och med stöd av Landskrona stad. Samarbetet fortsätter även 2019 via den överenskommelse som finns.

Starka tjejer - att stärka unga inaktiva tjejers fysiska och psykiska hälsa

Skåneidrottens koncept "Starka" är en träningsgrupp för unga tjejer i åldern 12-16 år som vill komma igång med fysisk träning. Gruppen träffas vid 15 tillfällen (1ggr/v) och får prova på olika former av fysisk träning via Friskis och svettis. Två föreläsningar (rörelsens effekter på ditt mående samt kost) med inslag av pratiska övningar ingår vid två tillfällen. Införandet stöds av PART, Preventivt arbete tillsammans, som är en samverkansform mellan Landskrona stad, Helsingborg stad och Region Skåne.

Cityidrott - prova på idrotter

LISA tillsammans med Landskrona stad startade i januari 2010 projektet CityIdrott. Projektet har sedan dess blivit väldigt framgångsrikt och uppskattat och har därför växt och utvecklats mycket under åren. 

Tanken med CityIdrott är att barn och ungdomar mellan 6 och 12 år ska få prova på en massa olika idrotter. På så sätt kombineras en meningsfull och rolig fritidssysselsättning med en aktivitet efter skoltid. Mer läsning här.

Familjecentraler - en stödjande miljö för familjer

Familjecentralernas uppdrag är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

  • finnas tillgänglig som nära mötesplats
  • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service

Forskning visar att vänner och socialt nätverk är väsentligt för barns hälsa. Att barns hälsa hänger samman med hur familjen och då speciellt mamman mår vet man också. Genom familjecentralerna byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen.

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.

I Landskrona finns två familjecentraler;

Familjecentralen Rådstugan och Familjecentralen Tellus.

Arbete med familjecentraler i Skåne

Föreningen för familjecentralers främjande

 

 

 

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Senast uppdaterad av Jeanette Heilmann