Folkhälsoarbete

Målet för Landskrona stads folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling i staden. Folkhälsoarbetet ska utgå från ett hälsofokus, vilket innebär att man fokuserar på frisktal snarare än sjuktal.

Lokalt

Alla förvaltningar och i stort sett alla Landskrona stads verksamheter påverkar invånarnas livsvillkor och förutsättningar för hälsa.

Folkhälsoutskott
Folkhälsoutskottet utgör den politiska ledningen av folkhälsoarbetet. Utskottet är ett beredande organ till Fritidsnämnden och har till uppgift att leda arbetet genom att följa utvecklingen, sätta mål, prioritera områden och utvärdera.

Tjänstemannagrupp Folkhälsa
Tjänstemannagruppen består av alla förvaltningar och ansvarar för uppföljning av Folkhälsostrategin samt de folkhälsofrågor som berör förvaltningarnas ansvarsområde.

Arbetsgrupp Folkhälsa
De förvaltningar som har en verksamhet med starkare anknytning till folkhälsoarbetet utgör en arbetsgrupp. Gruppens roll är att vara ett forum för folkhälsofrågor och titta på trender och vilka specifika områden som är angelägna att arbeta med.

Folkhälsosamordnare
Stadens folkhälsosamordnare har en stödjande och samordnande funktion inom staden som helhet. Syftet med tjänsten är att förstärka arbetet för en god folkhälsa i kommunen.

Regionalt

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 ersätter tidigare regionala folkhälsostrategier som tagits fram.  Folkhälsofrågor finns nu integrerade i Det Öppna Skåne 2030. Handlingsplanen syftar till att utveckla det sociala hållbarhetsperspektivet och fokuserar på ökad jämlikhet i hälsa som viktigt mått på social hållbarhet. 

Nationellt

Folkhälsomyndigheten är en myndighet under Socialdepartementet. De har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Folkhälsosamordnare
Jeanette Heilmann

0418-47 30 09
folkhalsa@landskrona.se