Ord och begrepp

Vad är skillanden mellan folkhälsa och hälsa? Nedan följer en kort förklaring av begrepp som rör folkhälsoområdet.

Beskrivning av folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar och skador och hur hälsan fördelar sig i befolkningen. En god folkhälsa innebär inte bara att hälsan genomsnittligt bör vara så god som möjligt, utan även att skillnaderna mellan olika grupper bör vara så liten som möjligt. 

Hälsa

Hälsa är individuell. Den handlar om den enskilda människans faktiska och/eller upplevda hälsa. Att anse sig ha en god hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller handikapp, liksom att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs som god hälsa.

Hälsans bestämningsfaktorer

De faktorer som påverkar folkhälsan benämns som hälsans bestämningsfaktorer. Dessa är bl.a. våra levnadsvanor men också sådant som ligger utanför individens kontroll. Det är sällan att en faktor är den enda faktorn som gör en människa sjuk utan alla eller flera av faktorerna samvarierar och påverkar vår hälsa.

Individuella faktorer

Ålder, kön, gener och arv

Sociala faktorer

Familj, sociala nätverk - släkt, vänner och socialt stöd

Livsstilsfaktorer

Motion, alkohol, narkotika, tobak, kost, sex och samlevnad

Livsvillkor

Arbete, utbildning, boende, fritid, hälso- och sjukvård och trafik

Samhällets struktur

Lagar, regler och politik

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete är ett målinriktat och organiserat arbete för att främja hälsa och före­bygga sjukdom. Arbetet riktar sig till individer och befolkning samt samhället och syftar till att minska hälsoklyftorna i samhället.

Främjande arbete

Främjande arbete bygger på kunskaper om vilka faktorer som gör att människor förblir friska.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete bygger på kunskaper om faktorer och förhållanden som gör människor sjuka.

Friskvård

Med friskvård menar man vanligtvis hälsofrämjande åtgärder som den enskilde själv kan vidta för att behålla eller förbättra sin hälsa. Det kan t.ex. vara att äta näringsriktig mat, motionera och att sova tillräckligt mycket.

Social hållbarhet

Ett enkelt sätt att uttrycka social hållbarhet är att det innebär en utveckling där framtida generationer ska ha lika god eller bättre tillgång till sociala resurser som dagens generation.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Jeanette Heilmann