Övervakning av miljotillståndet i Landskronamiljön

Den som inte tittar efter i sin omgivning vet heller inget om den. För att veta om det finns risker i omgivningen måste omgivningen övervakas. Landskrona stad värnar om medborgarnas och naturens hälsa och bedriver därför en miljöövervakning i luft, vatten och på land.

Grönkål odlas på flera platser i kommunen för bestämning av blyhalter. Eftersom det finns statliga gränsvärden för dessa grönsaker som odlas för konsumtion, lämnar miljöförvaltningen odlingsrekommendationer.

Landskrona stad driver flera miljöövervakningsprogram

Miljöövervakningen i Landskrona genomförs av luften i tätorten, i vattendragen och i havet.

När det gäller luft märts bland annat svaveldioxid, kvävedioxid, ozon, bensen, flyktiga organiska ämnen små partiklar, metaller, svävande stoft och fallande stoft. Många av mätprogrammen har pågått sedan mitten av 1980-talet. Mätningarna visar på att luftkvaliteten har blivit bättre jämnfört med 80-talet, där industrier i princip hade orenade utsläpp till luft och vatten.

När det gäller ytvatten, övervakas vattenkvaliteten sedan mitten på 1980-talet kontinuerligt i Saxån-Braån och Råån. Fokus ligger på övergödning och dess effekter på vattendragen.

I havet har flera övervakningsinsatser, som bl. a inventeringar av bottenfaunan, planktonundersökningar, miljögifter samt hydrografiska mätningar gjorts under flera decennier. När det gäller den biologiska mångfalden, pågår övervakningen av organismer och olika livsmiljöer.

Förutom kommunens egen miljöövervakning, pågår övervakning i statlig och regional regi, i enstaka mätpunkter i Landskrona eller i samarbete med andra kommuner.

Resultatet av miljöövervakningen redovisas i återkommande rapporter. En del av mätserierna redovisas i kommunens årliga miljöredovisning.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich