Övervakning av tillståndet i Landskronamiljön

Den som inte tittar efter i sin omgivning vet heller inget om den. För att veta om det finns risker i omgivningen måste omgivningen övervakas.

Luftmätningar

Landskrona stad driver flera miljöövervakningsprogram

När det gäller luft övervakas bland annat svaveldioxid, kvävedioxid, ozon, bensen, flyktiga organiska ämnen små partiklar, metaller, svävande stoft och fallande stoft. Många av mätprogrammen har pågått sedan mitten av 1980-talet. Mätningarna visar på att luftkvaliteten har blivit bättre. När det gäller vatten övervakas kvaliteten kontinuerlig i Saxån-Braån och Råån sedan mitten på 1980-talet. I havet har flera övervakningsinsatser gjorts under de senaste decennierna. När det gäller den biologiska mångfalden sker övervakning för några arter och livsmiljöer

Förutom den övervakning som kommunen själv driver så sker övervakning också i statlig och regional regi. Dels kan det vara att enstaka mätpunkter finns i landskrona och dels så kan Landskrona ingå i ett samarbete med andra kommuner.

Resultatet av miljöövervakningen redovisas i återkommande rapporter. En del av mätserierna redovisas i kommunens årliga miljöredovisning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter