Luft

Luften i Landskrona har övervakats sedan 1973/74 med avseende på tungmetaller, svaveldioxid och sot. Sedan dess har olika parametrar tillkommit. Resultaten visar att luftkvaliteten har förbättrats men det förekommer fortfarande en relativ hög belastning av tungmetaller i och nära industriområdet, främst metallerna bly och zink.

Luftkvalitetsmätning

Långsiktiga luftmätningar

Luften övervakas idag främst för att långsiktigt följa utvecklingen, avläsa belastningen på miljön och för att kunna se vilka resultat som miljöåtgärder på industrier och kommunala verksamheter ger. Kommunerna har dessutom en skyldighet att kontrollera hur vi ligger till i jämförelse med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477).  Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

De höga partikelhalterna av tungmetaller har lett till att Landskrona har en unik, utökad luftövervakning:

  • Analys av bly i blod hos skolbarn (1978-). Detta är en omfattande, unik studie som har pågått sedan 1978 med analys av metallhalter i blodet hos skolbarn i Landskrona. Blyhalten i blod har sjunkit ca sex gånger sedan 1978 och har börjat att plana ut sedan 2019. Den viktigaste faktorn till minskningen är totalstoppet av bly i bensin. Det finns fortfarande en liten skillnad mellan barn som bor i närheten av företag som jobbar med blyhantering och de som inte gör det.

  • Metallstoftmätningar (1988-). En gång per år kontrolleras lite större tungmetallpartiklar som främst uppkommer genom diffus damning och som faller ner i närområdet (fallande stoft). Vart femte år ungefär kontrolleras mindre metallpartiklar från framförallt förbränning som kan hålla sig svävande i dagar upp till veckor (svävande stoft).  Detta görs som en samordnad recipientkontroll där ett antal aktörer från de stora verksamhetsutövarna ingår. Mätningarna görs framförallt i industriområdet men även på andra platser i Landskrona. Mer information om metallstoftmätningar finns längre ner på sidan.

  • Undersökning av bly i grönkål (1981-).  Grönkål odlas i en gradient från industriområdet till Häljarp för att undersöka hur mycket blyföroreningar från luften som tas upp av grönsakerna. Fortfarande överskrids gränsvärdet för bly i livsmedel vilket har lett till att miljöförvaltningen har gått ut med rekommendationer att inte odla grönkål och sallat i den sydligaste delen av Landskrona tätort.

  • Undersökning av tungmetaller i gräs (1981-2020). Gräs nyttjas i luftövervakningen för dess egenskap att ta upp tungmetaller. Det finns tydliga samband på att högre metallhalter förekommer nära industriomradet. De metaller som visar på störst nedfall är bly, krom och zink.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich