Mark

Landskrona har en lång historia som industristad, vilket har satt sina spår även i marken. En ansenlig del av stadens jordar är idag förorenade, vilket får miljömässiga och finansiella konsekvenser för kommunen och verksamheterna i staden. Kontakt med förorenad jord kan medföra allvarliga hälsorisker. Det är därför viktigt att veta var föroreningarna finns. Om föroreningarna hanteras på rätt sätt kan dock riskerna minimeras.

Markföroreningar

Det finns i dagsläget tyvärr inget systematiskt övervakningsprogram gällande föroreningar i mark. De undersökningar som genomförs i grundvatten säger förvisso en del även om situationen i mark, men markföroreningar är ofta komplexa och svåra att få en översikt över.

Miljöförvaltningen för därför register över alla kända och misstänka föroreningar i staden. En stor del av den kunskap vi har om områden som kan vara förorenade kommer från länsstyrelsen, som genomfört ett stort inventeringsarbete för att identifiera möjliga risker. Vi har också tillgång till mycket kunskap om risker genom att vi känner till vår stads historia. Eftersom Landskrona är en gammal industristad med lång historia av tung industri finns tyvärr en del dolda spår kvar under markytan.

Om du undrar något om förorenade områden, eller om du känner till något kring en möjlig risk för förorening, vare sig den är gammal eller ny, tveka då inte att kontakta miljöförvaltningen. Vi tar tacksamt emot all information om risker, för att sedan kunna se till att eventuella risker hanteras på rätt sätt.

Läs mer om förorenade områden på Naturvårdsverkets hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

Organisationsskiss