Naturvård

Landskrona har en vacker natur som är värdefull att skydda. Staden bedriver därför ett aktivt naturvårdsarbete, till gagn för såväl människor som miljö.

Välbetade strandängar i Lundåkrabukten vid Saxåns mynning.

Naturvårdsprogram för Landskrona

Naturvårdsprogrammet är under revidering. Den senaste versionen är från 2016 och i stort behov av en uppdatering. Inför en upptaterad version inventerades många naturvårdsområden under sommaren 2020.

Naturvårdsprogrammet består av 2 delar, en allmän del som beskriver de allmänna ut­gångs­punkterna för ett naturvårdsprogram (i huvudsak enl. "Planera för natur" SNV rapport 4911), internationella åtaganden, de 16 miljökvalitetsmålen, kommunövergripande dokument för Skåne, Landskrona stads miljöpolicy med mera. I programmet beskrivs natur, landskapstyper, flora och fauna, hot mot den biologiska mångfalden, hur naturmarker kan ut­vecklas och återskapas, lagstiftning samt förekomst av rödlistade arter.

Den andra delen beskriver värdefulla naturområden i kommunen och hur områdenas naturvärden kan förbättras, bevaras och skötas. Till programmet bifogas också ett PM som beskriver förslag till projekt med anknytning till kommunens natur.

Som tidigare, ska det uppdaterade programförslaget på remiss till kommunala nämnder, grannkommuner, myn­digheter, ideella föreningar och LRF:s lokalavdelningar. Synpunkterna kommer att samman­ställas i en samrådsredogörelse.

I en tidigare remissomgång har remissinstanserna generellt varit positiva och flera har haft konkreta förslag till förbättringar och korrigeringar av uppgifter. Synpunkterna har arbetats in i förslaget till naturvårdsprogram och PM.

Programmet från 2016 har antagits av kommunfullmäktige (KF) och miljönämnden har på uppdrag av KF utarbetatat ett handlingsprogram med naturvårdsprogrammet som utgångspunkt. Idag genomförs arbete i enlighet med handlingsprogrammet, och du kan läsa mer om de nu aktuella åtgärderna på sidan om naturvårdsprojekt.

Här nedanför redovisas programmet i pdf-format, tillsammans med övriga relaterade dokument.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Läs mer  
Läs mer

Senast uppdaterad av Rainer Weich