Naturreservat

Det finns flera naturreservat i Landskrona kommun. Av totalt åtta reservat är tre kommunala och fem statliga. Gemensamt för dem är att de har höga naturvärden och är viktiga områden för såväl rekreation som för djur- och växtlivet. För alla naturreservat finns det föreskrifter som reglerar vad som gäller inom respektive område så att det som är avsett att skyddas inte förstörs. Varmt välkommen ut i Landskronas vackra natur!

Kommunala naturreservat

Saxtorpsskogen

Saxtorpsskogen är Landskronas enda egentliga skogsområde och som ett tätortsnära naturområde används skogen flitigt för rekreation och friluftsliv. Syftet med naturreservatet är att området långsiktigt ska tillgodose och utveckla värdena för i huvudsak den biologiska mångfalden men även för det rörliga friluftslivet. Endast kommunalt ägda fastigheter i Saxtorpsskogen ingår i reservatet, totalt 109 ha.

Karta naturreservat Saxtorpsskogen

Det här gäller i reservatet

Det är förbjudet:

1. Gräva upp växter eller plocka för kommersiellt bruk
2. Skada fasta naturföremål
3. Ställa upp husbil eller husvagn
4. Framföra motorfordon på stigar

Utan tillstånd av Landskrona stad:

1. Sätta upp skyltar
2. Anordna tävlingar som kan skada naturmiljön
3. På ett störande sätt använda ljudanläggning

Exercisfältet

Sedan 2005 är Exercisfältet ett kommunalt naturreservat. Syftet med reservatet är att säkerställa tillgängligheten för rekreation och exkursionsverksamhet i ett centralt beläget grönområde. Här finns det biologiska, geologiska och kulturhistoriska värden. Genom att skydda området, kan man bevara den sista kvarvarande biten av en stadsnära fäladsmark med sina speciella naturtyper.

Excercisfältet med vegetationstyper

Det här gäller i reservatet

Här är det bland annat förbjudet att:
1. elda
2. tälta
3. ställa upp husvagn/husbil
4. föra eller parkera motordrivet fordon annat än för områdets skötsel
5. rida

Naturreservat i Kvärlöv

Kvärlövs naturområde är ett kommunalt naturreservat som sträcker sig från Saxtorps by ner till Kvärlöv. Syftet med reservatet är att utöka den allemansrättsligt tillgängliga marken inom kommunen för rekreation och biologiska mångfald samt att minska näringsläckaget till vattendraget. En del åkermark ingår i reservatet vilken brukas ekologiskt. Det är vackert att promenera längs ån, och i området har det satts upp ett tiotal informationsskyltar. Där berättas om vad man kan se i området. Det finns information om växter, fåglar, insekter, kulturhistoria och varför Saxån ser ut som den gör. Skyltarna innehåller kortfattad information och har någon eller några illustrationer.

Kvärlövs naturområde

Det här gäller i reservatet

I reservatet är det inte tillåtet att:
1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.
3. föra eller parkera motordrivet fordon annat än för områdets skötsel.
4. medföra okopplad hund.
5. rida, annat än på anvisade stigar.
6. ställa upp husvagnar, campingbil eller motsvarande.
7. elda.

Statliga naturreservat

Läs mer om de statliga naturreservaten på följande sida https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal.html

Gråen

Vens backafall

Hilleshögsdalar

Glumslövs naturvårdsområde

Saxåns utlopp (Lundåkrabukten)

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson