Brandfarlig och explosiv vara

Lagen om brandfarlig och explosiv vara (SFS 2010:1011) innefattar hantering, överföring och import av brandfarlig och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa de olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion som orsakas av brandfarliga eller explosiva varor.

Föreskriften om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) beskriver när tillstånd behövs för att använda brandfarliga gaser och vätskor i verksamheten.

För transport av brandfarlig och explosiv vara gäller andra krav enligt lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Regelverken delas upp beroende av vilket transportslag som ska användas:

  • ADR-S, transport på väg och i terräng
  • RID-S, transport på järnväg
  • IMDB, transport på sjö
  • IATA-DGR och ICAO-TI, transport med flyg

Läs mer om hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva produkter genom att klicka på dessa länkar:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Vid nödfall eller akuta situationer

Ring SOS på nummer 112

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Frågor om tillsyn och brandskydd?

Ring gärna 0418-47 07 16

eller mejla

Frågor om brandfarlig och explosiv vara?

Ring gärna 0418-47 07 17

eller mejla

Frågor om utbildningar?

Ring gärna 0418-47 07 44

eller mejla

Frågor om den operativa verksamheten

Ring gärna 0418-470726

Alternativt 0418-470727

eller mejla

Frågor om insatsplanering

mejla insatsplanering

Övriga frågor

0418-47 07 00

 

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Insatsledare: 0418-47 07 26

Styrkeledare: 0418-47 07 27

Fax: 0418-205 50

Email: raddningstjansten@landskrona.se