Tillsyn & skydd mot brand

Du som är fastighetsägare eller företagare måste uppfylla vissa krav som samhället ställer på dig. Det är räddningstjänsten som kontrollerar att du följer det som står i lagen om skydd mot olyckor, LSO och lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Hur omfattande tillsynen är, till exempel vad gäller hur ofta den utförs, avgörs av den aktuella verksamheten. Behovet av tillsyn utgår från vilka risker verksamheten medför och hur stora dessa risker är.

Till exempel kan det röra sig om en verksamhet där en brand får stora konsekvenser för människors liv och hälsa. Det kan också, exempelvis, handla om en verksamhet där de som vistas i lokalerna inte kan förväntas ansvara för sin egen säkerhet.

Varje år gör kommunen en plan för tillsyn. Men, tillsyn görs också efter en brand eller om man upptäcker brister i säkerheten.

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen. Hur stor avgiften blir, beror på hur mycket arbete som måste utföras i samband med tillsynen. Mer om avgiften och hur den tillämpas kan du läsa genom att klicka här.

Hur går tillsynen till?

Representant för räddningstjänsten träffar fastighetsägaren och eventuell verksamhetsägare i den fastighet som tillsynen gäller.

Tillsammans går man igenom den dokumentation som finns och detaljer kring verksamheten. Efteråt lämnar räddningstjänsten besked om vilka krav på åtgärder som finns.

Sanktioner

Meningen är att fastighetsägare och verksamhetsutövare gemensamt ska arbeta aktivt med och ta ansvar för sitt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten finns hela tiden med som en aktiv och stödjande samarbetspartner.

I de fall som brandskyddsarbetet inte fungerar fullt ut, har räddningstjänsten möjlighet att använda sig av ett antal sanktioner:

  • Föreläggande om att du ska åtgärda bristerna. Räddningstjänsten kan också, ifall det bedöms nödvändigt, åtgärda bristerna på din bekostnad.
  • Föreläggande som förenas med vite motsvarande kostnaden för åtgärden. Detta beslut fattas av räddningsnämnden.
  • Förbud mot verksamhet i fastigheten tills dess att bristerna är åtgärdade.

Dina rättigheter

Om du anser att vi på räddningstjänsten har fel eller har ställt orimliga krav är det i första hand tillsynsförrättaren du ska vända dig till. Målet är att vi ska lösa problemen tillsammans.

Du har också rätt att överklaga ett föreläggande till länsstyrelsen. Då skriver du till länsstyrelsen men lämnar in det till räddningstjänsten. Behöver du hjälp med att överklaga, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

I anslutning till denna text finns olika dokument att ladda ned. Dessa beskriver hur tillsyn görs för olika typer av verksamheter, beroende på vilken risknivå verksamheten tillhör.

I dokumentet Systematiskt brandskyddsarbete kan du läsa mer om hur de övriga dokumenten används.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

112 vid nödfall eller akuta situationer

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Växel
Ring 0418 - 470700


Tillsyn och brandskydd
Ring 0418-47 07 16 eller mejla


Brandfarlig och explosiv vara
Ring  0418-47 07 17 eller mejla


Utbildningar
Ring 0418-47 07 44 eller mejla


Frågor om insatsplanering
mejla insatsplanering


Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta
Insatsledare: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27
Fax: 0418-205 50
Email: raddningstjansten@landskrona.sePågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Det går även att följa deras twitterflöde. 

Senast uppdaterad av André Tajti