Fastighetsägare

Om du som hyr ut lokaler och lägenheter prioriterar brandskyddsarbetet i din fastighet, kan både du och dina hyresgäster sova gott om natten.

Nästan trettio gånger om dagen rycker räddningstjänsten ut till en byggnad i Sverige. Anledningen är ofta tekniskt fel, en glömd spis eller anlagd brand. Om fler arbetar aktivt med brandskyddsfrågorna kan antalet bränder bli färre och brandskadorna minska.

Vem gäller det?

Det övergripande ansvaret för brandskyddet ligger hos dig som äger eller är verkställande direktör för verksamheten. Men delar av det praktiska brandskyddsarbetet kan fördelas till andra personer i organisationen. Alla medarbetare ska ha kunskap om ert brandskydd. Då kan de både förhindra bränder och göra rätt om det börjar brinna.

Vad säger lagen?

Det är du som har ansvaret. Det är utgångspunkten i all lagstiftning som har med brandskydd att göra. Det finns lagar och regler både för hur fastigheter ska utformas och hur verksamheten ska bedrivas för att klara kraven på brandsäkerhet. Grunden är lagen om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler.

Ansvarsfördelning

Det är viktigt att vara tydlig med vem som ansvarar för vad. Det gäller både inom den egna organisationen och gentemot hyresgästen. För att förtydliga ansvarsfördelningen kan ni upprätta en gränsdragningslista. Gränsdragningslistan preciserar vad som ingår i hyran. Den kan också utgå från att lös egendom är hyresgästens ansvar, medan fast egendom är fastighetsägarens ansvar. Listan ska innehålla uppgifter om vilka tekniska kontroller som görs och ska göras och vilka installationer som finns, men även beskriva uppgifter om organisatoriska åtaganden.

Att bygga upp ett bra brandskydd

Ett bra brandskydd består av både tekniska och organisatoriska lösningar. Med enkla åtgärder kan du bygga en bra grund. Sedan finns många möjligheter att utveckla och fördjupa dig.

Det är ganska lätt att ta ansvar när man vet vad man ska göra.

För att komma igång kan du använda den här checklistan.

 

Med den som utgångspunkt kan du steg för steg inventera era risker, göra en byggnads- och verksamhetsbeskrivning, skapa en brandskyddsorganisation, göra en utbildningsplan, beskriva brandskyddet, göra instruktioner för drift och underhåll, skapa ett kontrollsystem och sköta dokumentationen och uppföljningen.

Det kallas för att skapa ett systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer om det systematiska brandskyddsarbetet och hur du sprider kunskapen om brandskyddet i din fastighet genom att klicka här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av daniel nilsson