Radhusprojekt

Under 2017 har räddningstjänsten inventerat det byggnadstekniska brandskyddet i kommunens radhus. Vi har nu slutfört inventeringen och bedömt statusen på brandskyddet. Du kan läsa om vanliga brister som vi har identifierat och hur du kan åtgärda dessa om vi har hittat en brist i ditt radhus

Många radhusbränder sprids snabbt mellan boständerna på grund av brister i det byggnadstekniska brandskyddet. Bristerna finns ofta på vinden. Vi på räddningstjänsten Landskrona har uppmärksammat problemen under våra kontroller i radhus.

Vanliga orsaker till att bränder sprider sig snabbt i radhus

Grundkravet i svensk bygglagstiftning är att varje bostad ska stå emot en brand i 60 minuter. Det kravet gör att människors liv och hälsa skyddas, att egendom skyddas och att räddningstjänsten får möjlighet att bekämpa branden på ett effektivt sätt. Finns det brister i brandskyddet kan det innebära att en brand sprids snabbt och att hela radhuset förstörs.

Bilden visar hur en brand kan spridas både in- och utvändigt i ett radhus. Vanliga brister som är att brandcellsindelningen på vinden saknas helt eller inte är tillräckligt tät. Andra brister är att takfoten är öppen och att en brand därför kan sprida sig från ett fönster, via takfoten in till nästa bostad.

Så kommer arbetet med kontrollerna att gå till – vi behöver din hjälp!

Vårt mål under 2017 är att inventera minst en radhuslänga i varje radhusområde i kommunen. Vid inventeringen kommer vi att bära uniform och legitimation.

För att undersöka det byggnadstekniska brandskyddet behöver vi komma upp på vinden, om det är möjligt. Vi kommer att bedöma brandskyddet enligt olika nivåer; om vindsbjälklaget är tungt eller lätt, hur brandcellsindelningen på vinden ser ut samt om takfoten är öppen eller sluten.

Beroende på nivån kommer vi att föreslå olika åtgärder för att stärka brandskyddet.  Om vi inte kan bedöma brandskyddet, om det finns brister eller om det bedöms vara bra så kommer vi att skicka ut ett informationsbrev. I detta beskriver vi bland annat vad du/ni kan göra för att stärka brandskyddet i radhuset.

Om det byggnadstekniska brandskyddet har allvarliga brister kommer vi att skriva ett föreläggande. Ett föreläggande innebär att vi ställer krav på en viss åtgärd som måste vidtas inom en viss tid. För oss är det viktigt att vi gör detta projekt i dialog med er fastighetsägare. Vi finns för att svara på frågor och ge råd i hur man kan göra för att uppnå kraven. Föreläggandet kan överklagas om det finns något ni inte håller med om. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska byggnader ha ett skäligt brandskydd. Det innebär att kostnaderna för åtgärderna i ett föreläggande också ska vara skäliga.

Målet är också att underlaget som räddningstjänsten samlar in ska användas för att planera insatser vid en eventuell brand; ju mer vi vet om en byggnad när vi kommer fram till den, desto bättre möjligheter har vi att bekämpa en brand i byggnaden.

Vi vill samarbeta med dig

För att vi ska få en bra bild över hur brandskyddet ser ut i radhusen behöver vi tillgång till vindarna. Om det finns ritningar på radhusen tillgängliga vill vi gärna ta del av dem så att vår bedömning blir så fullständig som möjligt.

Vänd dit gärna till oss för att få mer information om projektet

Vi kommer löpande att uppdatera information om projektet på hemsidan. Vi kommer att kontakta er som fastighetsägare innan vi besöker just era fastigheter.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar. Vänd dig i första hand till brandingenjör Sofia Skoglund, 0418-47 07 43, sofia.skoglund@landskrona.se.

 

En liten ordlista

Brandcell är en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader.

Byggnadstekniskt brandskydd utgörs av barriärer och tekniska system och skyddar motuppkomst och spridning av brand

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.