Digital trygghetsvandring 2022

Mellan den 24 januari och den 27 februari genomförde Landskrona stad i samverkan med polisen en digital trygghetsvandring.

Medborgarnas möjlighet att tycka till och påverka sin närmiljö är ett viktigt verktyg i det gemensamma trygghetsarbetet. I stadens och Polisens samverkansöverenskommelse har man därför enats om att trygghetsvandringar ska genomföras årligen.

Landskronaborna uppmanades att lämna synpunkter på områden som känns trygga respektive otrygga via stadens hemsida. Under de fem veckor som kampanjen pågick tog staden emot cirka 217 synpunkter på områden runt om i kommunen. Antalet är ungefär detsamma som de senaste åren. Något fler kvinnor än män tog vara på möjligheten att delta, en majoritet av de svarande är i åldersspannet 30 till 49 år.

Ålder

Procentuell fördelning

0-19 1%
20-29 6%
30-39 27%
40-49 32%
50-59 18%
Äldre än 60 16%

 

Kön

Procentuell fördelning

Kvinnor 64%
Män 36%

 

I likhet med senaste årens digitala trygghetsvandringar omfattades hela kommunen, stad såväl som kransorter. Kommuninvånarna hade möjlighet att komma med synpunkter på faktorer i miljön som påverkar den upplevda tryggheten, till exempel renhållning, belysning, trafiksäkerhet, fastighetsunderhåll och skymmande växtlighet. Svaren fördelar sig över hela kommunen; 79 av dem avser kransorterna och resterande Landskrona tätort.

Flest ärenden berör västra Landskrona, centrala Landskrona följt av Glumslöv.

Ärenden per område DTV2022.png

”Osäker trafiksituation” följt av ”belysning” och ”övrigt” är de vanligaste synpunkterna. I kategorin övrigt hamnar bland annat ärenden som beskriver en allmän känsla av otrygghet utan koppling till direkt plats.

Typ av ärenden DTV2022.png

Ett stort tack till alla som tagit sig tid att skicka in synpunkter och på så sätt bidrar till att öka tryggheten i staden. Synpunkterna ligger även till grund för det medborgarlöfte som polisen årligen tar fram i samverkan med Landskrona stad. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra i sin närmiljö.

Möjligheten för Landskronaborna att lämna synpunkter och felanmälningar via stadens hemsida är öppen året runt 24 timmar per dygn. Staden uppmuntrar kommuninvånarna att fortsätta gå in och lämna förslag på hur stadsmiljön kan förändras.

Synpunkter som kommer att åtgärdas under 2022

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr