Omsorg & vård

Du som till följd av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att klara din vardag kan vända dig till oss för omsorg och stöd. Även du som vårdar en närstående kan få hjälp och stöd.

Du som är äldre eller som har funktionsnedsättning, ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra. Du ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Du ska känna dig trygg med kommunens insatser.

Våra insatser utformas i nära samarbete med dig och utifrån dina behov. De insatser som erbjuds ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt och värdigt liv.

Stöd till dig som är äldre eller som har funktionsnedsättning, finns bland annat i form av hemvård, särskilt boende, korttidsvistelse, ledsagning och anhörigstöd. Hur stödet ser ut styrs av lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anna Ilirzon