Ansöka om hjälp och stöd


Lättläst sida

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan. En handläggare gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd. Därefter får du ett beslut. De lagar som styr är främst Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver inte själv veta vilka lagar som är aktuella för dig. Handläggaren kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Så här ansöker du om hjälp

Kontakt

Ta kontakt med en handläggare inom myndighetsenhet via telefon 0418-47 09 88 eller e-postadress myndighetsenheten.oms@landskrona.se.

Information

Handläggaren ger dig vägledning om ansökan och information om stödinsatserna.

Ansökan

Det är du själv som avgör om du vill ansöka om stöd eller din juridiska företrädare. Ansökan kan antingen göras skriftligt eller muntligt.

Blankett – Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 § - hemvård och särskilt boende (öppnas i nytt fönster)

Blankett - Ansökan om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) (öppnas i nytt fönster)

Utredning

Handläggaren gör en utredning och ibland behövs kompletterande information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan myndighet.

Bedömning

Bedömningen sker alltid utifrån dina individuella behov. De lagar som styr är Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hur lång tid tar det att få ett beslut? 

Ditt ärende handläggs så snabbt som möjligt och handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om.

Beslut beviljas

Handläggaren tar beslut om vilken insats du har rätt till. Du får ett meddelande om beslutet.

Beslut avslås

Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan. Det innebär att du inte beviljas stöd i den omfattning du begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller insats som är mer omfattande än vad du har rätt till.  

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet eller tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga.  

Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.

Så här gör du för att överklaga

Inom tre veckor från det datum du hämtat ditt rekommenderade brev med beslutet ska ditt eventuella överklagande vara inlämnat. I överklagandet ska du beskriva:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker beslutet är felaktigt
  • hur du vill att beslutet ska se ut

Överklagandet ska vara daterat och underskrivet. 

Överklagandet lämnas eller skickas till Myndighetsenheten i Landskrona stad.

Behöver du hjälp med din överklagan kan din handläggare hjälpa dig.

Ändras inte beslutet skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten skickar sin dom hem till dig.

Förvaltningsrättens dom går att överklaga. 

Beslutet genomförs

När beslutet är klart skickas en beställning av dina beviljade insatser till den utförare du valt. Utföraren kan vara en kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av Landskrona Stad.

Omprövning och uppföljning av beslut

Om ditt behov förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära att du beviljas andra insatser eller att dina beviljade insatser ökar eller minskar i omfattning. Även om dina behov inte har förändrats följs beslutet upp regelbundet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens telefontider är: mån - fre 10.00-12.00 samt ons 13.00-15.00. 

Telefon:
0418-47 09 88

E-postadress:
myndighetsenheten.oms@landskrona.se

Myndighetschef

Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se