Bostadsanpassning


Lättläst sida

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bostadsanpassningsbidraget är en hjälp så att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt.

Bidraget kan sökas för att anpassa din hyrda eller ägda bostad efter dina behov för att lättare klara av ditt dagliga liv. Det kan till exempel vara anpassningar för att kunna laga mat, sköta hygien eller ta dig in och ut ur bostaden.

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos Landskrona stad. Du fyller i en ansökan och skickar den tillsammans med ett intyg, från arbetsterapeut eller annan sakkunnig, till enheten för bostadsanpassning. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om bostadsanpassningsbidrag utifrån gällande lagstiftning, Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Därför ska du som bor i bostads- eller hyresrätt kontakta fastighetsägaren för att få medgivande till att anpassningar utförs.  

Så kan du använda bidraget

Bidraget kan du använda för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på åtgärder:

  • utjämning av trösklar
  • montering av ramper
  • installation av spisvakt

Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till de behov som din funktionsnedsättning medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.

Om du får avslag på din ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Du äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv betalar för reparationer och underhåll. Undantag görs dock för utrustning av tekniskt slag och inredning, vilket innebär att du kan ansöka om bidrag för exempelvis reparation, besiktning och underhåll av trapphiss och dörrautomatik. Om du behöver reklamera något i din anpassning i bostaden vänder du dig till firman som utfört arbetet. 

När du byter bostad

Om du byter bostad är möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag begränsad. När du byter bostad bör du välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning och som inte kräver anpassning i någon större omfattning. Ta gärna kontakt med enhet bostadsanpassning för att få veta mer om vad som gäller vid byte av bostad.

Återställningsbidrag

Ägare till bostadshus kan ansöka om återställningsbidrag för att ta bort åtgärder som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får själva bekosta demontering och återställning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Louise Jönsson