Överförmyndare, god man & förvaltare


Lättläst sida

Citadellet

Överförmyndarverksamheten ska se till att de kommuninvånare som inte själva kan bevaka sina rättigheter och sköta sin ekonomi, på ett tryggt och rättssäkert sätt får hjälp med detta genom förordnandet av gode män och förvaltare.

Överförmyndarverksamheten leds av överförmyndaren och det löpande arbetet sköts av handläggarna efter delegation från överförmyndaren.

Uppgiften inrymmer också att lämplighetsbedöma och utbilda de personer som ska bli god man/förvaltare, samt att utöva tillsyn över deras arbete.  Tillsynen sker främst genom granskning av de årliga redovisningar som god man/förvaltare ska lämna till överförmyndaren

Godmanskap kan anordnas för person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Godmanskap är frivilligt och den gode mannen ska utgå från behov och önskemål hos den som behöver hjälpen. En god mans uppgift är enbart administrativt och ska skiljas från andra mer praktiska hjälpinsatser som samhället kan erbjuda.

Förvaltarskap liknar godmanskap, men kan anordnas när godmanskap inte är tillräckligt, i situationer då en person inte själv klarar av att sköta sin ekonomi eller sina myndighetskontakter.  Exempelvis då någon har dragit på sig stora skulder och inte klarar av att ordna sin ekonomi, om vräkningshot föreligger, risk finns för att bli bedragen av personer i omgivningen. Förvaltarskap kan i nödfall anordnas mot den hjälpbehövandes vilja, om detta är nödvändigt.

God man för ensamkommande barn anordnas för barn och ungdomar som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare. Uppdraget innebär att företräda barnet i vårdnadshavares och förmyndares ställe, och bevaka barnets rätt och ansvara för barnets ekonomi. Gode mannen ansvarar inte för den faktiska vården för barnet, vilket ligger på familjehemmet eller HVB-boendet.

Förmynderskap  -  En förälder som är vårdnadshavare för sitt barn är oftast också barnets förmyndare, det vill säga den som har hand om barnets ekonomi. En förmyndare kan bli redovisningsskyldig till överförmyndaren om barnet har fått mycket pengar, till exempel genom arv. Om en förmyndare inte kan ta hand om barnets ekonomi kan en god man, medförmyndare eller särskilt förordnad förmyndare utses.Överförmyndaren har då tillsyn över dennes uppdrag. Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

För mer information kontakta:  
För mer information kontakta:

Överförmyndaren
Stadshuset
261 80 Landskrona

Mejl: overformyndaren@landskrona.se

Besökstid hos överförmyndarverksamheten

Varje helgfri måndag kl: 13:00-14:30
Varje helgfri fredag kl: 10:00-12:00

Besök hos överförmyndaren bokas per telefon. 

Överförmyndare Anders G Lindblom

overformyndaren@landskrona.se

Överförmyndare ersättare Monica Persson

monica.b.persson@landskrona.se

Handläggare Madeleine Emmerfors

0418-47 03 26, telefontid varje helgfri måndag och torsdag kl: 10:00-12:00,
tisdag -onsdag kl: 13:00-15:00

(i första hand frågor om godmanskap för ensamkommande barn och förmynderskap)

madeleine.emmerfors@landskrona.se

Handläggare/Samordnare Lamees Ar-Rawi

0418-47 41 98, telefontid varje helgfri måndag-torsdag kl: 10:00-12:00

(i första hand frågor om godmanskap och förvaltarskap)

lamees.ar-rawi@landskrona.se

Handläggare Gustav Wijkmark

0418-47 41 20, telefontid varje helgfri tisdag-fredag kl: 13:00-14:30

(i första hand frågor om godmanskap och förvaltarskap)

gustav.wijkmark@landskrona.se

Handläggare/Granskare Kristoffer Glinka

0418-47 03 04, telefontid varje helgfri måndag - torsdag kl: 10:00-12:00

(i första hand frågor om granskning av redovisningar)

kristoffer.glinka@landskrona.se

Senast uppdaterad av Rolf Nilsén