Behandling av personuppgifter

Omsorgsförvaltningen/omsorgsnämnden inom Landskrona stad tillgodoser
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).


Till dig som får insatser är det viktigt för oss att berätta att vi behandlar dina
personuppgifter för att du ska kunna få så bra omsorg som möjligt.
Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För myndighetsutövning enligt SoL och LSS och registrera eller upprätta
  journal samt dokumentera enligt SoL, LSS och HSL
 • Dokumentation säkerställer tryggheten och kvaliteten för brukare och
  patienter
 • För att kunna planera, administrera, fördela och utföra insatser
 • För statistik, fakturering och ersättning samt övergripande forskningssyfte

Får vi lov att behandla dina personuppgifter?

Ja, det finns flera rättsliga grunder, som tillämpas i olika sammanhang.
De är:

 • Myndighetsutövning
 • Allmänintresse
 • Samtycke
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresse av grundläggande betydelse för en fysisk person
 • Speciallagstiftning

Vi lagrar dina uppgifter enligt omsorgsnämndens fastslagna riktlinjer för
gallring och arkivering. Dina uppgifter kan, om lagen kräver det, lämnas vidare
till extern part som domstol, Försäkringskassan, Statistiska centralbyrån,
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Uppgifterna blir då
allmän handling och kan komma att lämnas ut med stöd av
offentlighetsprincipen.

 

Vilka uppgifter behövs om dig som tar emot insatser och varifrån hämtar vi dem?

Vi behöver namn, personnummer, adress och telefonnummer, kontaktuppgifter
till anhöriga och ibland även e-postadress, mobilnummer och alternativ
boendeadress. I första hand inhämtar vi uppgifterna från dig, men de kan också hämtas in från exempelvis statliga register och anhöriga.


Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag över vilka
uppgifter om dig vi behandlar. I vissa fall har du också rätt att få dem rättade
eller raderade, såvida det inte strider mot offentlighetsprincipen. I vissa fall har du rätt att begära en begränsning av eller invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. I de fall ditt samtycke ligger till grund för att vi behandlar dina uppgifter, har du rätt att återta samtycket. Då upphör vi att behandla uppgifterna. Den behandling som skett innan återtagandet påverkas inte. Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 

Vad händer om du som tar emot insatser inte vill att vi registrerar dina uppgifter?

Då kan vi inte behandla ditt ärende och säkerställa ditt behov av insatser utifrån SoL, LSS eller HSL. De uppgifter du tidigare har skickat till omsorgsnämnden fortsätter vi dock behandla inom ramen för offentlighetsprincipen.


Vem är ansvarig?

Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för omsorgsförvaltningen. Du når
nämnden genom Landskrona stads kontaktcenter på telefon 0418-47 00 00.
Du når Landskrona stads dataskyddsombud på telefon 0418-47 00 00.
Vid ytterligare frågor är du alltid välkommen att höra av dig

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson