För dig med funktionsnedsättning


Lättläst sida

För dig med funktionsnedsättning finns det stöd och service att få för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Du kan ansöka om stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller SoL, Socialtjänstlagen.

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor och att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet. Målet är att du har möjlighet att leva som andra.

Vem kan få stöd enligt LSS?

För att få stöd enligt LSS behöver du ingå i någon av de tre personkretsarna:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismlikande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


Insatser som kan sökas enligt LSS

Personlig assistans är en insats som ger dig stöd att klara vardagslivet. 

Ledsagarservice ger dig stöd att komma ut på egen hand, till exemepel att ta dig till en fritidsaktivitet.

Kontaktperson är en medmänniska som kan ge dig stöd i sociala aktiviteter.

Avlösarservice i hemmet är ett stöd för att du som anhörig ska få tillfällig avlösning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats som ger dig möjlighet till rekreation och miljöombyte. 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet ger dig möjlighet att vara på fritids före och efter skoldagen.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet ger dig möjlighet att bo i en annan familj eller i en annan bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna är ett boende för vuxna som behöver stöd eller service.

Boendestöd är för dig som klarar det mesta i vardagen. Boendestöd ingår inte i LSS utan beviljas enligt SoL, Socialtjänstlagen.

Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig är en sysselsättning med något meningsfullt att göra på dagarna.

Råd och stöd är en insats för dig som behöver rådgivning eller annat personligt stöd. Råd och stöd ges av Region Skåne.

Så här ansöker du om stöd

För att ansöka om insats enligt LSS kontaktar du myndighetsenheten. På myndighetsenheten arbetar handläggare som utreder hur ditt behov av stöd ser ut och beslutar därefter om du har rätt till insats enligt LSS.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll