Brukarinflytande

Brukarinflytande handlar om att du som får insatser genom socialtjänsten ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för ditt eget liv och vardag.

Vad är brukarinflytande?

Begreppen brukarinflytande, medverkan och delaktighet används när man avser att du som brukare på något sätt kan ta del av eller påverka besluten som rör dina egna insatser. Begreppen används också när du som brukare kan påverka utformningen och styrningen av de verksamheter som ger insatserna.

Brukarinflytande handlar om att du som får insatser genom socialtjänsten ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för ditt eget liv och vardag.

Former för brukarinflytande

I våra verksamheter använder vi flera olika metoder för brukarinflytande. Det är metoder både på individ- och verksamhetsnivå:

  • Genomförandeplan som utgör grunden i det individuella arbetet där brukarens intressen, önskemål och behov är styrande för hur stödet utformas.
  • Boråd eller liknande där brukare gemensamt diskuterar frågor som rör alla i gruppen.
  • Brukarråd som är ett övergripande forum där frågor som berör alla verksamheter diskuteras.
  • Fritidsråd som verkar för en tillgänglig fritid för alla i samhället.
  • Delaktighetsmodellen där brukare genom gruppsamtal kan ha dialog med personal och med stöd av vägledare uttrycka åsikter och tankar.
  • Brukarundersökning med enkätverktyg som är utformat för personer med kognitiv och kommunikativ funktionsnedsättning.
  • Framtidsverkstad som är en anpassad form för konferens där brukare, personal och verksamhetsansvariga gemensamt kan planera förändringar eller aktiviteter.

Du kan läsa mer om brukarundersökningen inom vårt område och ta del av vår nationella jämförelse.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta område stöd och service  
Kontakta område stöd och service

Verksamhetsutvecklare

My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se

Senast uppdaterad av My Erdfelt