Brukarundersökning

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar övrigt kvalitetsarbete.

Varför gör vi brukarundersökningar?

För oss är brukarundersökningen en viktig del i arbetet med att möjliggöra inflytande och medbestämmande över de insatser vi erbjuder då det är en möjlighet för den enskilde att tala om vad man tycker om det stöd man får.

Av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, framgår att verksamheter enligt denna lag ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

För att veta om våra värden från brukarundersökningen tyder på god kvalitet behöver vi kunna jämföra våra värden med hur det ser ut i andra kommuner i Sverige. Därför medverkar vi i den nationella brukarundersökningen som SKL (Sveriges kommuner och landsting) samordnar. Genom att vi i vår brukarundersökning ställer de nationella frågorna får vi jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet.

 

Enkätverktyget Pict-O-Stat

Företaget Neonova har utvecklat ett enkätverktyg som är utformat för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Till programmet hör en stor mängd frågor som prövats för att passa en så stor del av målgruppen som möjligt. Frågorna kan anpassas i fyra olika nivåer:

  • Nivå 1: text och tal
  • Nivå 2: pictogramsymboler, text och tal
  • Nivå 3: pictogramsymboler, text, tal och foton
  • Nivå 4: text, tal, foto eller filmsekvens

Enkäten besvaras via surfplatta eller dator med internetanslutning, vilket gör att den som behöver någon form av anpassning till sin dator kan använda detta även då man besvarar enkäten. Genom att erbjuda en enkät som kan anpassas efter den enskildes förutsättning och behov kan den enskilde själv uttrycka sin åsikt om den verksamhet hen tar del av.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta område stöd och service  
Kontakta område stöd och service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se