Personlig assistans


Lättläst sida

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Vad är personlig assistans?

Om du behöver stöd för att klara vardagslivet kan du ha rätt till personlig assistans. Det kan till exempel vara hjälp med att tvätta dig, äta, klä dig, kommunicera med andra eller något annat som kräver ingående kunskaper om dig och din funktionsnedsättning. Personlig assistans är en rättighet du har för att kunna leva ett självständigt liv.

Hur fungerar det med personlig assistans?

Stödet ges av en eller flera personliga assistenter. Du ska alltid kunna påverka när, hur och av vem du får stöd. Personlig assistans är en insats i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hur stödet organiseras och finansieras beror på hur många timmar du behöver assistans.

Är ditt behov av assistans mindre än 20 timmar per vecka, kan du ha rätt till att få en assistent genom staden. Du kan också få ekonomisk ersättning för att själv ordna assistansen. Är ditt behov större, det vill säga mer än 20 timmar per vecka kan du istället få ekonomisk ersättning från försäkringskassan för att kunna anställa en assistent enligt 51 kap socialförsäkringsbalken (SFB). Det kallas assistansersättning. Du kan själv stå som arbetsgivare för assistenten eller assistenterna. Du kan också anlita ett kooperativ eller ett privat bolag.

Personlig assistans efter 65 år

Förut gällde rätten till personlig assistans bara för personer under 65 år men från år 2001 har du rätt att behålla assistansen när du fyllt 65 år. Men du måste ha fått insatsen beviljad eller lämnat ansökan till kommunen senast dagen före din 65-årsdag. Insatserna får inte heller utökas efter det att du fyllt 65 år.

Ansökan gör du hos myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Madelene Bjelkenhoff
0418-47 09 48
madelene.bjelkenhoff@landskrona.se

Susan Paulsson
0418-47 03 81
susan.paulsson@landskrona.se