Resursteam

Resursteamet består av arbetsterapeuter, socialpedagoger och fysioterapeut som erbjuder stöd i det pedagogiska arbetet inom våra verksamheter.

Resursteamet

Vi har med oss olika kompetenser och mångårig erfarenhet av att arbeta med brukarfrågor.

Vi handleder och är ett bollplank i olika situationer, allt för att stärka brukaren i dennes självständighet.

Vi lyfter fram vår erfarenhet och våra kunskaper i samspel med personalgruppen.

Stödjande funktion och handledning

Vi utgör en stödjande funktion i det pedagogiska arbetet i verksamheten.Vi stödjer brukarnära personal i arbetet med att öka brukarnas delaktighet och självbestämmande.

Vi erbjuder handledning i metoder, pedagogiska modeller och direkt individstöd. Vi kan även få verksamhetsövergripande uppdrag. Utgångspunkten för Resursteamet är verksamhetens Mål- och handlingsplan samt ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi samarbetar med brukare, brukarnära personal, enhetschefer och andra berörda för att uppnå LSS-lagens intentioner.

Resursteamet kan bland annat vara ett stöd vid:

 • Samtalsmatta
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
 • Utmanande beteende
 • TAKK och teckenspråk
 • Sociala berättelser/seriesamtal
 • Lättläst material
 • Församtal inför genomförandeplan och förenklade genomförandeplaner
 • Marte Meo
 • Snoezel
 • Diskussionsforum/studiecirkel
 • Utformning och anpassning av aktiviteter och arbetssätt
 • Nätverksträffar
 • Psykisk ohälsa
 • Implementering av nya utbildningar/fortbildningar
 • Utformning av handlingsplaner
 • Nya insatser

Arbetsterapeuterna i Resursteamet kan göra bedömningar och förskriva hjälpmedel, utföra ADL-bedömningar, skriva bostadsanpassningsintyg och stötta i individuell träning. Arbetsterapeuterna i Resursteamet ansvarar även för att:

 • Prova ut exempelvis kognitiva hjälpmedel
 • Ge ergonomiskt stöd
 • Kartlägga färdigheter och stödbehov, utifrån placering och intressen

Har du frågor till Resursteamet?

Kontakta den arbetsterapeut eller socialpedagog som är kopplad till din enhet, eller Resursteamets enhetschef.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se