Kvalitet inom omsorgen

Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet, vilket ställer stora krav på rättssäkerhet, likvärdighet och tillgänglighet. Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom verksamheterna.

Alla medarbetare inom socialtjänsten arbetar utifrån Landskrona stads gemensamma värdegrund BRA (Bemötande, Resultat och Ansvar). Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt är avgörande för att uppnå hög kvalitet i omsorgsförvaltningens verksamheter.

Utveckling och ständiga förbättringar

Inom omsorgsförvaltningen arbetar vi på många sätt för att säkerställa kvaliteten och utveckla verksamheterna. En del av kvalitetsarbetet bygger på olika uppföljningssystem som ger underlag för förbättringar och kontinuerlig utveckling.

Synpunkts- och klagomålshantering

Landskrona stad har ett övergripande synpunkts- och klagomålssystem som kallas Synpunkt Landskrona där du som brukare, närstående eller kommuninvånare kan framföra synpunkter och klagomål. Alla synpunkter dokumenteras, åtgärdas och följs upp.

Brukarundersökningar

En brukarundersökning innebär att personer som tar del av stöd via omsorgsförvaltningen svarar på frågor om hur man upplever stödet. Undersökningarna ser olika ut i olika verksamheter. Svaren på en brukarundersökning bidrar till utveckling samt förbättring och kompletterar övrigt kvalitetsarbete.

Kvalitetsrevisioner

Kvalitetsrevision innebär en genomlysning av en verksamhet utifrån en rad olika aspekter, till exempel dokumentation, brukarinflytande samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Kvalitetsrevisioner sker regelbundet.

Avvikelser

Vi rapporterar och följer upp alla händelser i verksamheterna som inte stämmer med våra mål och riktlinjer. Exempel på avvikelser kan vara brister i omsorgen och dåligt bemötande. Det kan också handla om händelser som inte är förenliga med en god och säker vård. 

Syftet med att rapportera avvikelser är att hitta mönster samt förebygga liknande händelser och därmed förbättra kvaliteten i verksamheterna.

Kvalitetsberättelse

Enligt SOSFS 2011:9, kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska verksamheten årligen sammanställa en kvalitetsberättelse. 

Omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse 2017 (öppnas i nytt fönster)

Omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse 2016 (öppnas i nytt fönster)

Tillsyn

Tillsyn av verksamheter inom omsorgsförvaltningen kan göras oanmält eller planerat. Tillsynen utförs av Landskrona stad eller av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är tillsynsmyndighet. 

Lex Sarah

Allvarliga missförhållanden eller uppmärksammade risker om missförhållanden inom omsorgen ska rapporteras enligt lagstiftningen inom såväl LSS som SoL. Samtliga anställda inom omsorgsförvaltningen har anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah och utreds av SAS (socialt ansvarig samordnare). Vid allvarliga missförhållande ska omedelbara åtgärder sättas in och ärendet ska anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Maria

Händelser inom hälso- och sjukvård som orsakat en brukare skada, eller som hade kunnat orsaka skada, på grund av fel och brister inom vård och behandling, utreds av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) och anmäls till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Patientsäkerhetsberättelsen

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska nämnden årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år
  • vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som uppmätts
  • resultat av brukarundersökningar

Patientsäkerhetsberättelse 2017 (öppnas i nytt fönster)

Patientsäkerhetsberättelse 2016 (öppnas i nytt fönster)

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ulrica Strandeus
0418-47 03 70
ulrica.strandeus@landskrona.se

Medicinskt ansvarig rehabilitering
Annika Cederwall
0418-47 39 60
annika.cederwall@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare
Anna Norrman 
0418-47 30 46
anna.norrman@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare
Nina Nilsson
0418-47 04 65
nina.nilsson@landskrona.se