Vård vid livets slutskede - när kvalitet är avgörande

Den palliativa vården, det vill säga vård vid livets slutskede, har under de senast månaderna fått en ökad medial uppmärksamhet. Vid omsorgsnämndens sammanträde den 15 november 2017 följdes detta upp och ledamöterna fick information om vilket stöd och vilka resurser som stadens omsorgsförvaltning erbjuder. Den palliativa vården aktualiseras också i samband med det avtal som nu har slutits med Region Skåne där antalet personer som vårdas i livets slutskede i sitt hem sannolikt kommer att öka.

Eva-Lotta Nydahl, områdeschef för boende och hälsa, tillsammans med Malin Edlund, enhetschef för sjuksköterskor och Eva Persson, distriktssköterska, har i uppdrag att kvalitetssäkra den palliativa vården. Malin och Eva ingår i den palliativa gruppen vars uppdrag är att arbeta systematiskt med frågor som rör utveckling, strategier, och  kvalitetssäkring av den palliativa vården i Landskrona stad.

Malin och Eva berättar om hur de har arbetat med att ta fram gemensamma arbetsformer under 2016/2017. Grundtanken är att lika vård med hög kvalitet ska erbjudas och detta sker genom att utgå ifrån gemensamma rutiner och riktlinjer som ger stöd och som skapar trygghet i mötet mellan patient och personal.

Utbildningsinsatser har genomförts som stärker omvårdnadsansvarig sjuksköterska ute hos patienten. Arbetet bygger på en väl genomtänkt process. Det finns också riktlinjer för hur vak vid slutskedet ska sättas in. Detta är en bedömning som görs av sjuksköterska och man ser alltid till att van personal utför insatsen. Personer som vårdas i livets slutskede ska inte dö ensamma.

Stöd erbjuds även till de anhöriga i olika former som efterlevandesamtal, anhörigcirklar med mera.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anna Söderquist