Utredningsförfarande & beslut

Försörjningsstödet är inkomstprövat och därför måste socialtjänsten göra en utredning i samband med din ansökan. I ansökan ska du redovisa samtliga inkomster och utgifter. För att du ska beviljas försörjningsstöd ska utredningen visa att du har ett faktiskt behov av ekonomisk hjälp och att alla andra möjligheter för dig att klara din försörjning är uttömda.

Rappsfält

Socialtjänstlagen betonar individens eget ansvar för sin situation och för att bli berättigad till försörjningsstöd måste du, efter förmåga, göra vad du kan för att försörja dig. Detta innebär bland annat att:

  • du i första hand måste använda sparade pengar till din försörjning. Har du tillgångar i form av dyrbara kapitalvaror, måste du sälja dessa och därigenom bidra till din egen försörjning. Din bil kan också betraktas som en sådan tillgång såvida du inte behöver den för ditt arbete eller på grund av handikapp eller sjukdom.
  • du är skyldig att ansöka om andra bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd mm.
  • om du är arbetslös, ska du vara anmäld vid arbetsförmedlingen vid arbetslöshetens början. Du ska aktivt söka arbete och du måste ta sådana arbeten som du blir anvisad. Om du inte kan ta vissa arbeten av medicinska skäl ska detta intygas av läkare.

 Utredning

Vid ditt första besök går du och din handläggare igenom din ansökan och diskuterar olika sätt att försöka lösa din situation. En utredning görs för att se om du och din familj kan få ekonomiskt bistånd. Din rätt till försörjningsstöd påverkas av ditt hushålls samlade tillgångar och inkomster. För att få ekonomiskt bistånd ska alla andra sätt att få en inkomst först vara prövade. Man ska också gjort vad man kunnat för att bidra till sin försörjning. Hur stort stödet blir är bl.a. beroende av:

  • familjens storlek
  • ålder på barn som bor hemma
  • familjens egna inkomster
  • godkända utgifter

Beslut

När handläggaren utrett din rätt till försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna oftast ut via ditt bankkonto. Eftersom rätten till försörjningsstöd prövas per månad behöver du varje månad lämna in en ny ansökan.

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom 3 veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras. Överklagandet ska skickas in till beslutsfattaren/Individ- och familjenämnden. Om inte omprövning av beslutet sker skickar Individ- och familjeförvaltningen överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Skåne län för beslut.

Arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetslös och har försörjningsstöd

I Landskrona stad arbetar man aktivt för att du så snart som möjligt ska kunna bli självförsörjande igen. Du som är arbetslös och får försörjningsstöd kommer därför även göra upp en planering med din handläggare för hur du åter ska kunna försörja dig. Under den tid du uppbär försörjningsstöd kan du komma att deltaga i olika kompetenshöjande verksamheter som praktik eller dylikt för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.