Överförmyndarens hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är ny lagstiftning från EU som ersätter personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är bland annat att modernisera och förstärka skyddet av individers personuppgifter.

Myndighetsutövning är en laglig grund för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet där just myndighetsutövning är en vanligt förekommande laglig grund för förvaltningens behandling av personuppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg när information om dig finns registrerad hos överförmyndaren i Landskrona stad.

Personuppgifterna kommer att användas för handläggning och rekrytering i ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Uppgifterna kan även komma att delges andra myndigheter samt banker. Personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett lagligt och rättssäkert sätt.

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

I höger kolumn finns utförlig information om hur överförmyndaren i Landskrona stad hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg