Sekretess & tystnadsplikt

De uppgifter som socialtjänsten har om dig är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du har rätt att ta del av alla uppgifter som socialtjänsten har angående dig.

Sekretess inom socialtjänsten

Socialtjänstens arbete bygger på människors självbestämmanderätt och rätt till integritet. Personal inom socialtjänsten får därför inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden menas i praktiken alla uppgifter om dig, till och med din adressuppgift eller uppgift om att du är registrerad i socialregistret.

Begäran om att ta del av egna uppgifter

Du har själv alltid rätt att ta del av uppgifter som rör dig och ditt ärende. Kontakta din handläggare eller någon annan som arbetar inom verksamheten för att ta del av uppgifterna eller för att få kopia av journalen. Var beredd på att legitimera dig vid utlämnandet av handlingarna; av sekretesskäl måste man kunna visa att man är just den som handlingarna berör.

Samtycke

Du kan lämna samtycke till att sekretesskyddade uppgifter om dig får lämnas ut till någon annan. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Kontakta din handläggare för mer information.

Sekretessbrytande lagstiftning eller förordning

Sekretesskyddade uppgifter om dig kan lämnas ut enligt anmälningsplikt som följer av lag eller förordning, t.ex. Lex Sarah eller skyldighet att anmäla barn som far illa.

Information om sekretess inom socialtjänsten

Om du följer länken kan du läsa mer om sekretess i Socialstyrelsens broschyr "Åtta sidor om sekretess inom Hälso- och sjukvården och Socialtjänsten"

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Maria Kvist