Detaljplaner

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för stadsplaneringen i Landskrona. I översiktsplanen, som omfattar hela Landskrona, anges de stora dragen i stadens utveckling. I den fördjupade översiktsplanen skisseras stadens utveckling fram till 2030. Samt i detaljplanen, som kan omfatta ett kvarter eller en del av ett kvarter anges sedan hur man får bygga och för vilka ändamål.

Oavsett om det gäller planering av nya områden eller förändringar i befintliga områden har förvaltningen till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen samt att värna stadens skönhet genom att bevaka dess stadsbild och landskap.

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

Detaljplanen styr bland annat:

  • hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park m.m).
  • hur stora och höga husen får vara.
  • hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgränsen.
  • hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts över av en ny.
En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Landskronas digitala planarkiv  
Landskronas digitala planarkiv
Kontakta planavdelningen  
Kontakta planavdelningen

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se
0418-47 35 56

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
0418-47 35 61
gesa.hildebrand@landskrona.se

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se