Detaljplanering

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

Detaljplanen styr bland annat:

  • hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park med mera)
  • hur stora och höga husen får vara
  • hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgräns
  • hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Här hittar du Landskronas digitala planarkiv för gällande detaljplaner.

En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Viktig om du vill bygga om eller bygga nytt

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Det här alltid klokt att redan i planeringsstadiet ta kontakt med stadsarkitektavdelningen i Landskorna 0418-47 32 00.

Om det inte finns en detaljplan så är det kommunen som avgör om det behöver tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Detaljplanering är viktigt

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att  du tar reda på om det finns en detaljplan för området.

Landskronas detaljplaner  
Landskronas detaljplaner
Kontakta planavdelningen  
Kontakta planavdelningen

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se
0418-47 35 56

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Anette Andersson 
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Diana Nilsson
Planarkitekt
0418-47 35 89
diana.nilsson@landskrona.se

Jonathan Nygaard 
Planarkitekt
0418-47 35 55
jonathan.nygaard@landskrona.se

Anna Fogelberg
Planarkitekt
0418-47 35 61 
anna.fogelberg@landskrona.se

 

 

 

Senast uppdaterad av Anette Drivmo