Asmundtorp 1:140 och 1:297 (Asmundtorp centrum), detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Asmundtorp 1:140 och 1:297 i Asmundtorp. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-20 Plan § 11 att sända planförslaget på samråd. Samtidigt beslutades att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Samrådet pågår under perioden 2020-10-23 - 2020-11-16.

Planförslaget

Planområdet är beläget i centrala Asmundtorp, i korsningen Kustvägen/ Toftavägen. Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostads- och centrumbebyggelse i 3 våningar samt inredd vind inom planområdet. Ny bebyggelse ska utformas så att den arkitektoniskt samspelar med omgivningen och så att den bidrar till ökad attraktivitet i byns centrum.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här kan du läsa handlingarna

Handlingarna finns också tillgängliga i stadshusets foajé på Selma Lagerlöfs väg 3 och på stadsbiblioteket, Regeringsgatan 13.

Ett samrådsmöte kommer att hållas digitalt via TEAMS måndagen den
9 november 2020, klockan 17.30. För att delta anmäler ni er med e-post till johanna.karlsson@landskrona.se, senast 2020-11-05. Välkommen!

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2020-11-16. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:140 och 1:297  
Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:140 och 1:297

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson