Asmundtorp 1:275 och 29:2, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-08 PLAN § 6 att skicka rubricerat detaljplaneförslag på samråd. Samråd pågår 2020-06-18 till och med 2020-07-15.

Planförslaget

Förslaget till ny detaljplan för Asmundtorp 1:275 och 29:2 prövar möjligheten för byggande av till exempelvis villor, kedjehus samt skola/förskola.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan, dock är planen inte förenligt med Länsstyrelsens granskningsyttrande. Planen handläggs med utökat förfarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, Regeringsgatan 13 och på Ljuspunkten, Industrigatan 75 .

Så här lämnar du synpunkter

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2020-07-15 på adress:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona

eller på mail registrator.sb@landskrona.se

Observera att den som inte har lämnat synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora sin rätt att överklaga planen.

På grund av rådande omständigheter kommer inget fysiskt samrådsmöte att hållas utan istället hänvisas till att kontakta ansvarig planhandläggare via telefon eller mail. Mellan klockan 17-19 onsdagen den 24 juni och tisdagen den 30 juni finns ansvarig handläggare tillgänglig på telefon särskilt för frågor och synpunkter rörande denna detaljplan.

Klicka på pilen för att ta del av handlingarna till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:275 och 29:2  
Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:275 och 29:2

Jonathan Nygaard
Planarkitekt
0418-47 35 55
jonathan.nygaard@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson