Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2 m fl (Västra Möinge), meddelande inför antagande

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2 m fl (Västra Möinge).

Förslaget har varit föremål för granskning under perioden 2021-04-21 – 2021-05-13. De skriftliga synpunkter som kom in under granskningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens ställningstaganden med anledning av synpunkterna.

Granskningsutlåtandet finns härmed för kännedom till de som inte helt fått sina synpunkter tillgodosedda (enligt 5 kap, 23-24§ plan- och bygglagen).

Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 2021-06-15 och ska sändas vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Ärendet beräknas tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-09-27.

Efter kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kommer protokollet att anslås på kommunens digitala anslagstavla. Meddelande om detta samt hur beslutet kan överklagas kommer att skickas till de sakägare vars synpunkter inte blivit tillgodosedda.

 

Handlingar till detaljplanen, se nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt detaljplan för Västra Möinge  
Kontakt detaljplan för Västra Möinge

Frågor besvaras av:

Planarkitekt Anna Fogelberg
Telefon 0418-47 35 61
E-post anna.fogelberg@landskrona.se,

alternativt

Planchef Lisa Lindekranz
Telefon 0418-47 35 56
E-post lisa.lindekranz@landskrona.se.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo