Bollspelaren 1 m fl (Kronan norra), detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Bollspelaren 1 m fl (Kronan norra) inom verksamhetsområdet Kronan i Landskrona. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-16 § 177 att sända planförslaget på granskning. Granskningsperioden pågår mellan 2021-11-30 till och med 2021-12-22

Planförslaget

Planområdet ligger inom den nordvästra delen av verksamhetsområdet Kronan och består av delar av fastigheterna Bollspelaren 1, Bollspelaren 12, Örja 30:12, och Örja 30:2. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad industriverksamhet inom befintligt verksamhetsområde. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken
6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och ingår i planhandlingarna.

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2021-03-25 till och med  2021-04-23.

Ett digitalt samrådsmöte hölls via Microsoft Teams onsdagen den 7 april 2021, klockan 16.30. Utifrån de synpunkter som inkom under samrådsskedet har en samrådsredogörelse upprättats.

Här kan du ta del av planförslaget

Handlingarna finns också tillgängliga i stadshusets reception och på
stadsbiblioteket i Landskrona.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-12-22. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen
Stadshuset
261 80 Landskrona

eller

registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Handlingar till detaljplanen se nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt detaljplan för Bollspelaren 1  
Kontakt detaljplan för Bollspelaren 1

Jonathan Nygaard
Planarkitekt
0418-47 35 55
jonathan.nygaard@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo