Borstahusen 1:1 "Strandstaden" detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för ”STRANDSTADEN” del av fastigheten Borstahusen 1:1, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-10 § 10 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på samråd.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse, handel, kontor samt förskola och vårdboende inom planområdet samt planlägga delar av Säbybäcken och naturområdet intill denna, för allmänt ändamål.

Planområdet är den sjätte detaljplanen inom utvecklingen av Norra Borstahusen och anses därför vara en fortsatt tätortsutveckling.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. (Behovsbedömning av miljöbedömning är utförd i samband med planprogrammet. Länsstyrelsen i Skåne län har instämt i kommunens tidigare bedömning).

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset, rum 601, måndagen den 27 november klockan 17.30. Anmälan sker på gesa.hildebrand@landskrona.se

Välkomna!

Planförslaget tillsammans med planprogrammet finns under samrådstiden 2017-11-07 – 2017-12-05 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-12-05 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona. Frågor besvaras av planarkitekt Gesa Hildebrand 0418-47 35 61, planarkitekt Anette Andersson 0418-47 35 52 alternativt planchef Johan Nilsson 0418-47 46 95.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan Borstahusen 1:1, Strandstaden  
Kontakt för detaljplan Borstahusen 1:1, Strandstaden

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
0418-47 35 61
gesa.hildebrand@landskrona.se

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se