Borstahusen 1:1 (Ulkavallens parkeringsgarage), detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-29 § PLAN 1 att sända rubricerat planförslag på samråd. Samråd pågår 2020-02-10 till och med 2020-03-02.

Planförslaget

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Ulkavallen och omfattar del av fastigheten Borstahusen 1:1. Området avgränsas i norr av Havsgatan, i söder och öster av Ulkavallens idrottsplats och i väster av Tångvallagatan.

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett parkeringshus för att möta parkeringsbehovet hos badgäster, besökare till idrottsanläggningen samt boende i stadsdelen. Byggnaden skapar mervärde genom att generera ett mer definierat gaturum för idrottsområdet och genom att ge möjlighet för funktioner som t.ex. cykelparkering, läktare och kiosk.

Förslaget har upprättas i enlighet med fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort samt planprogrammet för Norra Borstahusen.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även under samrådstiden tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona på Regeringsgatan 13, och på Landskrona museum på Slottsgatan 8.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2020-03-02. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation  
Kontaktinformation

Anette Andersson
Planarkitekt
0418- 47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson