Bromsregulatorn 4, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Ett samråds- och informationsmöte hölls på stadshuset i Landskrona den 2018-10-10. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2019-03-20 PLAN § 1 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på granskning. 

Syftet med detaljplanen är, att pröva lämpligheten för att ändra del av område belagt med prickmark till att medge byggnation av snabbmatskedja om c:a 500 kvm. I samband med planarbetet kommer även utfartsförbudet i söder delvis att släckas för att möjliggöra för en kollektivtrafikspassage i området. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Följande handlingar ingår i planförslaget:

  • Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2019-05-10
  • Plan- och genomförandebeskrivning, upprättad 2019-05-10
  • Samrådsredogörelse 2019-05-10
  • Fastighetsförteckning, upprättad 2019-04-10

 

Granskningen pågår 2019-05-13- 2019-05-27 och planförslaget finns tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida http://www.landskrona.se/invanare/stadsplanering-trafik/detaljplaner/pagaende-planarbeten/

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2019-05-27 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Drottninggatan 7 Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på sb@landskrona.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 

Klicka på pilen nedan för att ta del av handlingarna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt gällande detaljplan Bromsregulatorn 4  
Kontakt gällande detaljplan Bromsregulatorn 4

Frågor besvaras av

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se