Örja 30:2 m.fl. Kronan Södra, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett granskningsförslag för Detaljplan för Kronan Södra, Örja 30:2 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden har 2019-06-13 PLAN § 6 beslutat att planförslaget ska skickas på granskning. Planförslaget är ute på granskning 2019-07-12 – 2019-08-30.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett granskningsförslag för Detaljplan för Kronan Södra, Örja 30:2 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden har 2019-06-13 PLAN § 6 beslutat att planförslaget ska skickas på granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att höja exploateringsgraden samt justera planbestämmelser jämte den nu gällande detaljplanen för att få en effektivare markanvändning. Vidare syftar planen också till att ytterligare säkerställa dagvattenhanteringen inom planområdet. I den framtida exploateringen inom planområdet ska även arkitektoniska kvaliteter säkerställas då det med sitt läge är en viktig entré till Landskrona stad och angränsar till omkringliggande åkerlandskapet.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Planförslaget finns under granskningstiden 2019-07-12 – 2019-08-30 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, på Landskrona museum, i Landskrona Stadshus foajé, samt på Landskrona kommuns hemsida. Planhandlingarna kan även beställas av planarkitekt Jonathan Nygaard, 0418- 47 35 55 eller jonathan.nygaard@landskrona.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2019-08-30.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till adress:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

eller

registrator.sb@landskrona.se

Frågor besvaras av planarkitekt Jonathan Nygaard, 0418- 47 35 55, exploateringsingenjör Fredrika Klevborn, 0418- 47 35 75 alternativt planchef Lisa Lindekranz, 0418-47 35 56, lisa.lindekranz@landskrona.se.

Handlingar

1. Följebrev

2. Infoblad

3. Planbeskrivning

4. Plankarta

5. Samrådsredogörelse

6. Behovsbedömning

7. Utredning - Dagvatten - Miljö - och Geotekniksutredning

8. Utredning - Föroreningsberäkning dagvatten

9. Utredning - Hydrogeologisk utredning

10. Dispensbeslut - Biotopskydd

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.