Fjällräven 1, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerad detaljplan. Förslaget har varit på samråd under perioden 2019-06-13 till och med 2019-07-09.

Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av Stadsbyggnadsnämnden.

Granskning pågår 2019-08-19  -  2019-09-01.

 

Planförslaget

Planområdet är beläget i norra industriområdet i Landskrona stad och omfattar delar av fastigheterna Illern 7, Fjällräven 1 och Karlslund 1:1 (Bävergatan).

Syftet med detaljplanen är att, genom ändring av allmän platsmark - gata till kvartersmark - industri, möjliggöra för utbyggnation av befintliga byggnader inom fastigheterna Illern 7 och Fjällräven 1.

Syftet är även att flytta den vändzon som finns i norra delen av Bävergatan söderut till den del som föreslås bli den nya norra delen av Bävergatan.

Förslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen.

Del av fastigheten Fjällräven 1 tas i anspråk för allmänt ändamål (gata).

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

 

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona och på Landskrona museum.

Så här lämnar du synpunkter

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2019-09-01. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

 

eller registrator.sb@landskrona.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

 

 

Klicka på pilen nedan för att ta del av handlingarna till detaljplanen:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Har du frågor ?  
Har du frågor ?

Frågor besvaras av planarkitekt Diana Nilsson på telefon 0418-47 35 89 eller e-post diana.nilsson@landskrona.se alternativt planchef Lisa Lindekranz på telefon 0418-47 35 56 eller e-post lisa.lindekranz@landskrona.se