Fjällräven 1, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen, har genom delegation 2019-06-07 § Plan § 5 beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Samråd pågår 2019-06-13 till och med 2019-07-09.

Planförslaget

Planområdet är beläget i norra industriområdet i Landskrona stad och omfattar delar av fastigheterna Illern 7, Fjällräven 1 och Karlslund 1:1 (Bävergatan).

Syftet med detaljplanen är att, genom ändring av allmän platsmark - gata till kvartersmark - industri, möjliggöra för utbyggnation av befintliga byggnader inom fastigheterna Illern 7 och Fjällräven 1.

Syftet är även att flytta den vändzon som finns i norra delen av Bävergatan söderut till den del som föreslås bli den nya norra delen av Bävergatan.

Förslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen.

Del av fastigheten Fjällräven 1 tas i anspråk för allmänt ändamål (gata).

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.

Här kan du läsa handlingarna

Handlingarna finns att ta del av på denna sida längst ner.

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, Drottninggatan 7, stadsbiblioteket på Regeringsgatan 13, och på Landskrona museum, Slottsgatan 8 i Landskrona.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2019-07-09.

Synpunkter skickas till:

registrator.sb@landskrona.se

 eller

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

 

Klicka på pilen nedan för att ta del av handlingarna till detaljplanen:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Har du frågor ?  
Har du frågor ?

Frågor besvaras av planarkitekt Diana Nilsson på telefon 0418-47 35 89 eller e-post diana.nilsson@landskrona.se alternativt planchef Lisa Lindekranz på telefon 0418-47 35 56 eller e-post lisa.lindekranz@landskrona.se

P.g.a. semester finns Gesa Hildebrand, e-post gesa.hildebrand@landskrona.se, tillgänglig för frågor under vecka 26.

 

Planhandläggare Diana Nilsson har speciellt avsatt tid för frågor. Mötes på stadshuset eller via telefon, tisdagen den 18 juni 2019, klockan 13:00 till 16:00.