Ändring av detaljplan för Friden 22 och 23 - samråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-13, Plan § 12, att sända rubricerat planförslag på samråd. Samråd pågår 2020-11-16 till och med 2020-11-29.

Planförslaget

Planområdet, fastigheterna Friden 22 och 23, ligger i centrala delen av Landskrona och båda nås från Fabriksgatan. Friden 23 nås även från Eriksgatan. Fastigheterna är sedan tidigare bebyggda med hyreshus för bostäder. På Friden 23 finns även lokaler. Friden 22 är 697 m2 och Friden 23 är 1048 m2.  Fastigheterna är privatägda, av samma ägare.
 
Syftet med denna detaljplaneändring är att den tomtindelning som fastställdes 1934-11-28, akt 1282K-1/453, som gäller som fastighetsindelningsbestämmelse till detaljplan 12-LAN-291, upphävs för Friden 22 och 23. Detta för att kunna genomföra önskad sammanläggning av Friden 22 och 23.
 
Förslaget har upprättats i enlighet med fördjupad översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16§. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.  Planförslaget handläggs enligt reglerna för ett förenklat planförfarande, PBL 5 kap 38c §.

Planhandlingarna

Planhandlingarna skickas ut till sakägare inom berört område samt berörda samrådsparter, enligt PBL 5 kap. 38c §

Så här lämnar du godkännande eler synpunkter

Godkänner berörda fastighetsägare och samrådsparter skriftligen planförslaget så underlättas och förenklas ärendets fortsatta handläggning. Godkännande kan lämnas på bifogad blankett - gärna inom en vecka.
 
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. De ska vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2020-11-29. 
 
Godkännande eller synpunkter skickas till:
 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.
 
eller

registrator.sb@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation  
Kontaktinformation

Carolina Gustafsson
Handläggare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se
 
 

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson