Nedra Glumslöv 5:27 (gamla församlingshemmet) samt del av nedra Glumslöv s:7, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för nedra Glumslöv 5:27 samt del av nedra Glumslöv s:7, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-23 SBN § 9 att sända planförslaget på samråd samt särskilt beslut om att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Samrådet pågår under perioden 2020-10-05 -- 2020-10-26.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är utreda förtätningsmöjligheterna inom fastigheten nedra Glumslöv 5:27 samt att ändra användningen från A (allmänna ändamål) till B (bostäder). En ändring från park till lokalgata på del av fastigheten nedra Glumslöv s:7 föreslås även att utredas.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Ett samrådsmöte kommer att hållas digitalt via TEAMS torsdagen den 15 oktober 2020, klockan 17.30. För att delta på mötet anmäler ni er genom att skicka er e-postadress till anette.c.andersson@landskrona.se senast 2020-10- 13 Välkommen!

Här kan du läsa handlingarna

Planförslaget finns under samrådstiden tillgängligt i Stadshusets foajé, på Stadsbiblioteket i Landskrona och på biblioteket i Glumslöv.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2020-10-26.

Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen
Stadshuset
261 80 Landskrona

eller

registrator.sb@landskrona.se

Klicka på pilen på för att ta del av handlingarna till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan nedra Glumslöv 5:27 och s:7  
Kontaktinformation till detaljplan nedra Glumslöv 5:27 och s:7

Anette Andersson
Planarkitekt
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson