Jäntan, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Jäntan, Landskrona stad. Planförslaget har varit föremål för samråd under 2017-01-27 – 2017-02-27. Efter samrådet har förslaget reviderats. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-17 SBN § 146 att skicka detalj­­­plane­­förslaget på granskning. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att förtäta kvarter i centrala Landskrona med bostäder, verksamheter och skola. Dessutom föreslås skydds- och varsamhetsbestämmelser för den gamla gymnastikhallen med tillhörande förråd i norra delen av kvarteret. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Samråd har skett med Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning. 

På grund av omfattande utredningsarbete finns samtliga utredningar tillgängliga för utskrift på Landskrona stads hemsida www.landskrona.se. De kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Fredrik Karlsson (0418-47 35 14) eller tf stadsbyggnadschef Johan Nilsson (0418-47 46 95), alternativt på mail fredrik.karlsson@landskrona.se

Planförslaget finns under granskningstiden 2017-11-13 – 2017-12-10 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé, på Landskrona museum.

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-12-10 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt för detaljplan kv. Jäntan  
Kontakt för detaljplan kv. Jäntan

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se