Karlslunds idrottsområde

Detaljplan för del av Karlslund 1:1 med flera, Idrottsområdet, Landskrona stad.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Karlslund 1:1 med flera, Idrottsområdet, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade genom delegation den 2021-10-06 § SBN 12 att sända planförslaget på samråd.

Planförslag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla det befintliga idrotts- och rekreationsområdet inom stadsdelen Karlslund. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för både föreningsidrott och allmänhetens möjlighet till rekreation. Förutom utvecklingen genom tillförandet av nya funktioner inom rekreation och besöksnäring, ska det även prövas om det är lämpligt att tillföra ett antal nya bostäder och ny skola inom området. Genom detaljplanen avses också bevarande av kulturhistorisk intressant bebyggelse. Vad gäller ny bebyggelse syftar planförslaget till att denna ska hålla en hög arkitektonisk kvalité.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte medför sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas digitalt via TEAMS måndagen den
25 oktober 2021, klockan 18.00. Välkommen!

Anmäl dig till samrådsmötet här >>

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Anette Andersson
Planarkitekt
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
lisa.lindekranz@landskrona.se

Samråd pågår

Samråd pågår 13 oktober till 5 november.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson