Pilängen 1, Bronsängen 3 (Karlslundslänken), detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Pilängen 1, Bronsängen 3 m.fl., Karlslundslänken, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-24 § PLAN 5 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på samråd. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att skapa ett mer varierat bostadsutbud, bättre tillgänglighet, mer varierade utemiljöer och offentlig service inom planområdet i stadsdelen Karlslund. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

På grund av omfattande utredningsarbete finns samtliga utredningar tillgängliga för utskrift här under "Handlingar till detaljplanen". De kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Harald Klein (0418-47 35 55), alternativt på mail harald.klein@landskrona.se

Ett samrådsmöte kommer att hållas i rum Hermes på Puls arena, Varggatan 15, Landskrona, den 9 maj kl 18.00

Välkomna!

 

Planförslaget finns under samrådstiden 2018-04-25 – 2018-05-18 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé.

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-05-18 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller via mail till sb@landskrona.se.  

 

Handlingar finns att ladda ner, se nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt till detaljplan Karlslundslänken  
Kontakt till detaljplan Karlslundslänken

Harald Klein
harald.klein@landskrona.se
Planarkitekt
0418-47 35 55

Johan Nilsson
johan.nilsson@landskrona.se
Stadsbyggnadschef 
0418-47 46 95