Karlslundslänken

Granskning av detaljplan för del av Pilängen 1,Bronsängen 3 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Pilängen 1, Bronsängen 3 m.fl., Karlslundslänken, Landskrona stad. Planförslaget har varit föremål för samråd under 2018-04-25 till 2018-05-18 och har därefter reviderats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-19 PLAN § 7 att skicka rubricerade detaljplaneförslag på granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att skapa ett mer varierat bostadsutbud, bättre tillgänglighet, mer varierade utemiljöer och offentlig service inom planområdet i stadsdelen Karlslund.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

 • Plankarta med planbestämmelser 2018-06-21
 • Illustrationsplan 2018-06-21
 • Plan- och genomföandebeskrivning 2018-06-21
 • Samrådsredogörelse 2018-06-21
 • Fastighetsföreteckning 2018-06-20

Följande utredningar har tagits fram till detaljplanen:

 • Dagvattenutredning Pilängen – rev. 180605
 • Översiktlig miljöteknisk markundersökning "Pilängen" samt Karlslundsgatan etapp 2, Karlslund, Landskrona. 180419
 • Trafikbullerutredning - 180417
 • Trafikutredning Karlslund – 170214
 • Parkeringsutredning Pilägen 1 – 180112
 • Biologiska värden – 180528
 • Externbullerutredning Bronsängens Panncentral, Landskrona – 180620

Granskningsperiod

Granskningsperioden är förlängd till 7 veckor på grund av semestertider.

Planförslaget finns under granskningstiden 2018-07-12 – 2018-08-31 tillgängligt på:

 1. Stadsbiblioteket i Landskrona
 2. Museet i Landskrona
 3. I Stadshusets (Drottninggatan 7) foajé
 4. Landskrona stads hemsida: landskrona.se/karlslund-lanken (här är du nu)

Frågor besvaras av planarkitekt Harald Klein (0418- 47 35 55), planchef Lisa Lindekranz (0418 – 47 35 56) eller stadsbyggnadschef Johan Nilsson (0418- 47 46 95).

På grund av semestertider kan frågor inte besvaras mellan 23 juli – 6 augusti.

Synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2018-08-31 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Drottninggatan 7 Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på sb@landskrona.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap. 19 § PBL).

Ta del av handlingarna till Karlslundslänken nedan:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt till detaljplan Karlslundslänken  
Kontakt till detaljplan Karlslundslänken

Harald Klein
harald.klein@landskrona.se
Planarkitekt
0418-47 35 55

Johan Nilsson
johan.nilsson@landskrona.se
Stadsbyggnadschef 
0418-47 46 95