Klas Klättermus 2, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Klas Klättermus 2, Landskrona stad. Detaljplanen var på samråd 2019-08-27 till och med 2019-09-17. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2020-05-25 PLAN § 5 att skicka rubricerade detaljplaneförslag på granskning. Granskningen pågår 2020-06-15 till och med 2020-07-06.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta fastigheten Klas Klättermus 2 med uppförandet av två flerbostadshus samt en lägre bebyggelse i form av 18 radhus. En utökning av fastigheten österut föreslås också prövas inom ramen för planarbetet.

Ett samråds- och informationsmöte hölls på Segergatans äldreboende i Landskrona den 2019-09-04.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga på Stadsbiblioteket i Landskrona på Regeringsgatan 13, och på Landskrona museum på Slottsgatan 8 samt Ljuspunkten i Landskrona.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2020-07-06. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen
Stadshuset
261 80 Landskrona

eller

registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Klicka på pilen för att ta del av handlingarna till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Klas Klättermus 2  
Kontaktinformation till detaljplan Klas Klättermus 2

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson