Kopparängen 1 med flera, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Kopparängen 1 m fl, Landskrona stad. Förslaget har varit på samråd under perioden 2019-04-04 till och med 2019-04-26. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av Stadsbyggnadsnämnden. Granskning pågår 2019-10-28 – 2019-11-18.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla, förädla och förtäta planområdet genom ny bebyggelsestruktur, gatustruktur och grönstruktur. Målet är att skapa ett mer varierat bostadsutbud, ökad trygghet, mer varierade utemiljöer med plats för lek, rekreation, natur, dagvattenhantering och mötesplatser samt att öppna upp och koppla stadsdelen bättre till resten av staden. Syftet är också att möjliggöra för ökad service, handel, skolverksamhet och centrumverksamhet inom området.

Förslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen.

Delar av fastigheterna Bronsängen 4, Guldängen 1, Kopparängen 1, Kopparängen 2, Silverängen 1, Silverängen 2, Silverängen 3 och Silverängen 4 tas i anspråk för allmänt ändamål (gata eller park).

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona och på Landskrona museum.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2019-11-18. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

Klicka på pilen för att ta del av handlingarna till ärendet:

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplanen Kopparängen 1  
Kontaktinformation till detaljplanen Kopparängen 1

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson