Kopparängen 1 mfl, detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Kopparängen 1 m fl, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 2019-04-02, SBN § 4 att sända planförslaget på samråd. 

Samråd pågår 2019-04-04  -  2019-04-26. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla, förädla och förtäta planområdet genom ny bebyggelsestruktur, gatustruktur och grönstruktur. Målet är att skapa ett mer varierat bostadsutbud, ökad trygghet, mer varierade utemiljöer med plats för lek, rekreation, natur, dagvattenhantering och mötesplatser samt att öppna upp och koppla stadsdelen bättre till resten av staden. Syftet är också att möjliggöra för ökad service, handel, skolverksamhet och centrumverksamhet inom området. 

Planförslaget strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden. 

 

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Landskronahems lokaler på Emaljgatan 9-11 onsdagen den 17 april 2019, klockan 18:00. Välkommen!

 

LÄMNA SYNPUNKTER

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2019-04-26. Synpunkter skickas till: 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona 

eller  registrator.sb@landskrona.se 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen finns sedan tillgänglig under detaljplanens granskningstid.

 

Klicka på pilen nedan för att ta del av handlingarna

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt gällande detaljplan Kopparängen 1  
Kontakt gällande detaljplan Kopparängen 1

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se,

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se.